Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020
False 8377Ngày cập nhật 30/08/2021

Thực hiện Công văn số 7660/UBND-XDCB ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020, UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thược hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện Công văn số 7660/UBND-XDCB ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020; để thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 và năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Khe Tre, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án thực hiện những nội dung như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn Khe Tre, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện:

- Chủ động rà soát tình hình vi phạm công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2020 trở về trước thuộc phạm vi quản lý, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để có biện pháp xử lý dứt điểm trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành (nếu có); tổ chức thực hiện nghiêm việc xử phạt đối các chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

- Báo cáo tình hình các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng để xác định tình hình nợ vốn xây dựng cơ bản; đề xuất UBND huyện có kế hoạch bố trí vốn trong năm 2021 để thanh toán dứt điểm công nợ các dự án, trong đó ưu tiên cho cho các dự án được phê duyệt quyết toán từ năm 2020 trở về trước theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 51 Luật Đầu tư công.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn Khe Tre kiện toàn hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán của cấp mình; rà soát, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thẩm tra quyết toán dự án để bảo đảm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng thời gian.

2. Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu:

- Chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, tài liệu trong giai đoạn thẩm tra quyết toán đối với các dự án hiện đang tồn tại chưa được phê duyệt quyết toán. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành.

- Khẩn trương thực hiện rà soát các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành của các dự án hoàn thành từ năm 2020 trở về trước trước ngày 31/12/2021.

- Thực hiện lập hồ sơ thanh toán, thu hồi các khoản công nợ theo Quyết định phê duyệt quyết toán; thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai nội dung trên đến các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán hoàn thành từ năm 2020 trở về trước theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh và các văn bản của UBND huyện về công tác quyết toán dự án hoàn thành để triển khai thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 và các năm tiếp theo.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư được biết, nghiêm túc thực hiện./.

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 5.073