Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh hướng dẫn công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện bán tài sản công là tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất do đơn vị, địa phương quản lý
False 12164Ngày cập nhật 07/08/2021

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6813/UBND-NĐ hướng dẫn công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện bán tài sản công là tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất do đơn vị, địa phương quản lý; thay thế Công văn số 5785/UBND-NĐ ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện bán tài sản công là tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất do đơn vị, địa phương quản lý.

Để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với các quy định pháp luật và rút ngắn thời gian thực hiện, cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện đấu giá các cơ sở nhà đất, yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị quản lý thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá các cơ sở nhà đất do đơn vị, địa phương quản lý như sau:

1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo hình thức “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”:

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công:

- Cơ quan đề xuất Phương án:

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (đối với quỹ đất do Trung tâm quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Sở Tài chính.

2. Ban hành Quyết định bán tài sản công:

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

- Cơ quan đề xuất ban hành Quyết định: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (đối với quỹ đất do Trung tâm quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh ban hành: Sở Tài chính.

3. Phê duyệt Phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản và Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

- Cơ quan đề xuất Phương án đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (đối với quỹ đất do Trung tâm quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Sở Tài chính.

4. Ban hành Quyết định giá khởi điểm:

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

- Cơ quan đề xuất ban hành Quyết định: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (đối với quỹ đất do Trung tâm quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh ban hành: Sở Tài chính.

5. Phê duyệt kết quả đấu giá.

Căn cứ Luật đấu giá tài sản và Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

- Cơ quan đề xuất kết quả đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (đối với quỹ đất do Trung tâm quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Sở Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.981.242
Truy cập hiện tại 793