Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tặng Giấy khen đối với giáo viên và học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2020-2021
False 15590Ngày cập nhật 07/08/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Điều 1. Tặng Giấy khen đối với 10 giáo viên và 133 học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng đối với các cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thanh Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 939