Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông
False 9436Ngày cập nhật 07/08/2021

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2021.

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Đề án và Nghị quyết về quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2022 - 2025

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 15/8

3

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Huyện ủy (Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của UBND huyện) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 15/8

4

Nghị quyết về diễn tập khu vực phòng thủ huyện

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 15/8

II

Kế hoạch, Báo cáo, Phương án, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 9

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Kế hoạch thực hiện Đề án và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

3

Kế hoạch công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

4

Kế hoạch kiểm tra công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

5

Kế hoạch mở lớp bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Cơ tu

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng  8

6

Kế hoạch thực hiện Đề án nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

7

Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố, vệ sinh môi trường sau thiên tai năm 2021

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

III

Chỉ thị, Quyết định

1

Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Y tế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

I

Các hội nghị, buổi Lễ

1

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện công tác giao rừng cộng đồng

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.495.563
Truy cập hiện tại 10.363