Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện bán tài sản công là tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất do đơn vị, địa phương quản lý
False 10698Ngày cập nhật 08/07/2021

Ngày 05/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện bán tài sản công là tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất do đơn vị, địa phương quản lý.

Để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với các quy định pháp luật và rút ngắn thời gian thực hiện, cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện đấu giá các cơ sở nhà đất, việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá các cơ sở nhà đất do đơn vị, địa phương quản lý như sau:

1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo hình thức “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”:

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công:

- Cơ quan đề xuất Phương án: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với nhà đất cấp tỉnh do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Sở Tài chính.

2. Ban hành Quyết định bán tài sản công:

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

- Cơ quan đề xuất ban hành Quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với nhà đất cấp tỉnh do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh ban hành: Sở Tài chính.

3. Phê duyệt Phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản và Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

- Cơ quan đề xuất Phương án đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với nhà đất cấp tỉnh do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Sở Tài chính.

4. Ban hành Quyết định giá khởi điểm:

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

- Cơ quan đề xuất ban hành Quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với nhà đất cấp tỉnh do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh ban hành: Sở Tài chính.

5. Phê duyệt kết quả đấu giá.

Căn cứ Luật đấu giá tài sản và Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

- Cơ quan đề xuất kết quả đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với nhà đất cấp tỉnh do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý); UBND cấp huyện (đối với nhà đất do Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý).

- Cơ quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Sở Tài chính.

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.816
Truy cập hiện tại 3.731