Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
False 11978Ngày cập nhật 07/05/2021

Ngày 05/5/2021, UBND huyện đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-UBND về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Để kịp thời động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác bầu cử, Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

    2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đoàn kết thống nhất tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

     3. Tạo không khí phấn khởi, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

     4. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

      II. VỀ NỘI DUNG THI ĐUA

      1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương năm 2021.

     2. Tổ chức tuyên truyền những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

     3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện bầu cử.

     4. Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo đúng quy định. Giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

    III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

    1. Đối tượng:

    Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    2. Hình thức khen thưởng:

    a) Giấy khen của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

    Tùy theo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác bầu cử mà Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xem xét quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

    b) Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Trên cơ sở thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp tham gia công tác bầu cử mà lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Mỗi cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đề nghị tối đa 01 tập thể và 02 cá nhân trực tiếp tham gia công tác bầu cử.

  c) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Căn cứ đề xuất của Ủy ban bầu cử huyện, UBND huyện xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 03 tập thể và 03 cá nhân (theo hướng dẫn số 167/HD-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế).

    IV. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

    1. Đối với tập thể:

    Có phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng kết);

   Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ việc chuẩn bị và tổ chức công tác bầu cử. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, đảm bảo công tác bầu cử được diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng thời gian quy định. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định;

   Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương;

   Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 95% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định;

   Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

   2. Đối với cá nhân:

   Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp;

   Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

   V. THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

   Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản quy định chi tiết và Công văn số 1059/UBND-NV ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

  Hồ sơ đề nghị khen thưởng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gửi về Ủy ban bầu cử huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) chậm nhất đến ngày 25/5/2021.

 Căn cứ nội dung hướng dẫn này, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công tác bầu cử. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Nội vụ huyện để tổng hợp, giải quyết theo quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 3.222