Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông
False 17729Ngày cập nhật 01/02/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02

NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2021.

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 với các nội dung sau:

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

2

Đề án cho thuê các phòng chức năng tại Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên huyện

Trung tâm VH-TTTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Quý I

 

3

Đề án cho thuê sân thể thao ngoài trời trung tâm thị trấn Khe Tre

Trung tâm VH-TTTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Quý I

 

4

Đề án cho thuê bể bơi tại Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên huyện

Trung tâm VH-TTTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Quý I

 

5

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 08/4/2011 của Huyện ủy về xây dựng Nam Đông thành huyện nông thôn mới

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

6

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 23/6/2016 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

7

Dự thảo Nghị quyết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

8

Dự thảo Đề án và Nghị quyết về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

  1

Kế hoạch triển khai thực hiện dự án phát triển Cam Nam Đông, chuối đặc sản, dứa cayen

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

2

Kế hoạch triển khai chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2021

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

3

Kế hoạch triển khai Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2021

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

4

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi năm 2021

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

5

Kế hoạch tổ chức các sự kiện môi trường năm 2021

Phòng TN-MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

6

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình năm 2021

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

7

Kế hoạch kiểm tra an toàn các trạm BTS

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

8

Kế hoạch kiểm tra sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện năm 2021

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

9

Kế hoạch Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2021

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

10

Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

11

Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ tu năm 2021

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

12

Kế hoạch công tác Gia đình năm 2021

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

13

Kế hoạch giảm nghèo năm 2021

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

14

Kế hoạch triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  năm 2021

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

15

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2021

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

16

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

17

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2020

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

18

Thành lập Đoàn kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân, hóa mỹ phẩm, ATVSTP năm 2021

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

 

19

Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS năm 2021

 

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

 

20

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”

 

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

21

Kế hoạch thực hiện các biện pháp về phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

22

Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

 

Phòng Tư pháp

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

23

Kế hoạch về truyền thông và trợ giúp pháp lý cho các xã, thôn nghèo năm 2021

 

Phòng Tư pháp

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

24

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

25

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

26

Kế hoạch hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

27

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

28

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

29

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân

Ban CHQS huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

30

Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

31

Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ dân sự huyện theo Nghị định số 21 của Chính phủ

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

32

Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

33

Chương trình công tác tháng 3 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

34

Kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTT tại các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

35

Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT tại các phòng ban, các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

III

Chỉ thị ban hành trong tháng

 

 

 1

Chỉ thị về công tác DQTV, Giáo dục Quốc phòng – An ninh và một số mặt công tác QS, QP địa phương năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

 2

Chỉ thị công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao LLVT huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

  3

Thành lập BCĐ thực hiện Đề án số 03 ngày 02/10/2020 của UBND huyện

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

 

I

Các Hội nghị, cuộc họp

 

1

Hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 02

 

2

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

3

Tổ chức gặp mặt cuối năm, đầu năm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

4

Tổ chức phát thưởng cho học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2020

Phòng

 GD& ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

 

Tháng 02

 

II

Các buổi Lễ

 

1

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày thành lập Đảng 03/2

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Tết cổ truyền

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

3

Lế phát động tết trồng cây

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

4

Giao nhận quân năm 2021

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

5

Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/3

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Chuẩn bị điều kiện và tổ chức tết trồng cây

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

2

Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền người dân chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, nạo vét kênh mương, điều tiết nước, phòng chống hạn cho cây lúa vụ Đông Xuân

Phòng NN và PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

3

Tập trung thực hiện Dự án trồng Cam Nam Đông, chuối đặc sản, dứa theo đúng kế hoạch và thực hiện tốt Chương trình OCOP mối xã một sản phẩm của năm 2021

Phòng NN và PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

4

Phát động phong trào xây dựng nông thôn mới và cải tạo làm vườn, chú trọng vườn mẫu phải đảm bảo chất lượng

Phòng NN và PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

5

Tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021 đạt chỉ tiêu giao; ngăn chặn kịp thời dịch lở mồm long mỏng xảy ra tại Hương Sơn và các ổ dịch cũ có nguy cơ tái dịch

Phòng NN và PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

6

Tổ chức tuần tra, truy quét ngăn chặn việc khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu

Hạt Kiểm lâm, các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

7

Triển khai thực hiện Phương án, kế hoạch xử lý chặt phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm, các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

8

Kiểm tra thường kỳ về trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

9

Triển khai Chương trình phát triển đô thị thông minh

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

10

Triển khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

11

Triển khai Kế hoạch xây dựng chợ Văn minh thương mại 2021

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

12

Rà soát, bổ sung đăng ký đề án, nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động khuyến công nguồn vốn tỉnh, huyện năm 2021

 

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

13

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển CN, TTCN huyện năm 2021

 

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

14

Theo dõi tình hình hoạt động các thủy điện trên địa bàn để quản lý an toàn, hiệu quả

 

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

15

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

 

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

16

Triển khai các hoạt động Ban An toàn giao thông; kiểm tra chất lượng công trình giao thông

 

   Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

17

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác trọng dịp tết Nguyên đán và vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng TN-MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

18

Hướng dẫn các hoạt động VSMT Mừng Đảng-Mừng Xuân 2021

Phòng TN- MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

19

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; soát xét đôn đốc các đơn vị quyết toán năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

20

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành thực hiện công tác thu ngân sách năm 2021 đạt kế hoạch

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

21

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng trước và sau tết Nguyên đán

Phòng

 GD- ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

 

Tháng 02

 

22

Chỉ đạo bảo quản cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ Tết tại các trường học

Phòng

 GD- ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

23

Theo dõi, giám sát các Chương trình Y tế. Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, Bạch hầu, bệnh Cúm mùa

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

 

 

Tháng 02

 

24

Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

25

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu và hướng dẫn tuyên truyền 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

26

Kiểm tra các dịch vụ văn hóa, karaoke, game online trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

27

Tuyên truyền trực quan Mừng đất nước đổi mới. Trang hoàng cổ động trực quan, các băng rôn, khẩu hiệu, cờ, hoa các trục đường chính chuẩn bị đón tết Nguyên đán

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

28

Thực hiện chương trình văn nghệ đón Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành chuẩn bị tốt cho công tác Khai mạc Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn

Phòng VH-TT, TTVH –TT,TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

29

Triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2021

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

30

Tổ chức Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân dịp tết Cổ truyền và Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

31

Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2021

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

32

Lập danh sách các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo để chuẩn bị cho việc cấp phát quà nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và nắm tình hình đời sống nhân dân

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

33

Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà tết cho 35 người có uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán năm 2021

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

34

Triển khai một số nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021 – 2030

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

35

Rà soát lập kế hoạch đăng ký nhu cầu vốn năm 2021 các chương trình chính sách hỗ trợ vùng dân tộc miền núi

Phong Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

36

Triển khai kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở VMTD, Cụm ATLC năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

37

Triển khai kế hoạch hoạt động Hội đồng GDQP-AN

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

38

Triển khai công tác bảo đảm Quốc phòng, phòng không nhân dân năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

39

Kiện toàn đơn vị, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

40

Quy hoạch khu căn cứ chiến đấu tại xã Hương Phú

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

41

Tiếp tục tập trung nắm tình hình trên các lĩnh vực; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

42

Nắm tình hình trước trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

43

Tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

44

Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

45

Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

46

Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch về dân cư năm 2021; Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

47

Triển khai Kế hoạch về truyền thông và Trợ giúp pháp lý cho các xã, thôn nghèo năm 2021; Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp các xã, thị trấn năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

48

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

 

 

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

49

Thực hiện các cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2020 sang

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

50

Ban hành Kết luận thanh tra đột xuất tại UBND thị trấn Khe Tre về công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 07 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Khe Tre.

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 02

 

51

Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 117/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 02

 

52

Tiếp dân tại xã Hương Sơn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác tháng 02 năm 2021.

 Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND huyện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021./.

 

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 452