Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình, đề tài NCKH
Ngày 21/11/2019 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học...
Phê duyệt phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2021: “Xây dựng mô hình nuôi...
Đề xuất nhiệm vụ Khao học và công nghệ năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30/12/020 của UBND huyện về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN...
        Huyện Nam Đông là một huyện miền núi, hiện nay đang trong quá trình phát...
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Nam Đông ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và dự...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.488.011
Truy cập hiện tại 3.263