Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Ngày 10/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm...
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/Nđ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày...
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy...
Ngày  13  tháng  7 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41 /2020/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng...
Ngày 15/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP...
Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại nghị...
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý...
04 phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng
Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về việc Quy định về kinh doanh...

Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày

Ngày 27/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, sửa đổi trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP. Cụ thể, thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày làm việc, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trong việc lựa chọn đơn vị cấp nước, đối với địa bàn đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ cấp nước thì tổ chức, cá nhân đó được tiếp tục thực hiện dịch vụ cấp nước trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đối với địa bàn chưa có đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước hoặc địa bàn cần thay đổi đơn vị cấp nước do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và kế hoạch phát triển cấp nước, việc lựa chọn đơn vị cấp nước để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và kinh doanh nước sạch trên địa bàn được tiến hành theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Nghị định này:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

- Làm hết hiệu lực Nghị định 59/2007/NĐ-CP.

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Nghị định 124/2011/NĐ-CP, Nghị định 23/2016/NĐ-CP.

Các tin khác
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.887.922
Truy cập hiện tại 3.569