Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào cập nhật thực hiện./.
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị các đơn vị vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn huyện. Lên trang  thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện. Lên trang thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, tại trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí vào cập nhật để thực hiện./. 
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị giao ban Quý III/2020. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện.
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập nhật để tham dự.
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2020. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào cập nhật thực hiện./.
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị các đơn vị vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn huyện. Lên trang  thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện. Lên trang thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, tại trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí vào cập nhật để thực hiện./. 
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị giao ban Quý III/2020. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện.
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập nhật để tham dự.
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2020. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu...
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác...
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ...
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện...
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập...
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các...
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu...
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác...
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ...
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện...
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập...
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các...
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu...
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác...
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ...
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện...
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập...
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các...
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào cập nhật thực hiện./.
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị các đơn vị vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn huyện. Lên trang  thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện. Lên trang thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, tại trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí vào cập nhật để thực hiện./. 
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị giao ban Quý III/2020. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện.
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập nhật để tham dự.
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2020. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu...
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác...
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ...
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện...
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập...
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các...
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.126.199
Truy cập hiện tại 6.525