Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Tin Video >> ... >> Kỳ họp thứ 3
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 .
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.
Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 
Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông.
Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)./.
Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tín dụng chính sách xã hội >> ... >> Kỳ họp thứ 3
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 .
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.
Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 
Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông.
Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)./.
Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức sự kiện >> ... >> Kỳ họp thứ 3
Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách...
Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia...
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ...
Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị các đ/c...
Tờ trình xin xem xét thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (LT phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề...
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng chống...
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Các tin khác
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 .
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức,...
Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên...
Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông.
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> ... >> Kỳ họp thứ 3
Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách...
Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia...
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ...
Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị các đ/c...
Tờ trình xin xem xét thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (LT phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề...
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng chống...
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Các tin khác
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 .
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức,...
Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên...
Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông.
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> ... >> Kỳ họp thứ 3
Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách...
Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia...
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ...
Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị các đ/c...
Tờ trình xin xem xét thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (LT phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề...
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng chống...
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Các tin khác
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 .
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức,...
Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên...
Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông.
Xem tin theo ngày  
Phòng, Chống tham nhũng >> ... >> Kỳ họp thứ 3
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 .
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.
Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 
Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông.
Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)./.
Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nông thôn mới >> ... >> Kỳ họp thứ 3
Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách...
Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia...
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về nội dung nghị quyết nâng cao chất lượng cán bộ CCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ...
Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị các đ/c...
Tờ trình xin xem xét thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2021-2025...
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (LT phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề...
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng chống...
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)
Các tin khác
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 .
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức,...
Nghị quyết về Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi thường xuyên...
Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nam Đông.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.132.277
Truy cập hiện tại 688