Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
 
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập...
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các...
Thường trực HĐND ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng...
Thường trực HĐND huyện đã ban hành Chương trình công tác tháng 8 của Thường trực HĐND huyện và các...
Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chuyển Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Chương trình công tác tháng 7 của Thường trực HĐND và các...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 6 và...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 của HĐND huyện lên trang thông...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi dề cương và kế hoạch giám sát Nông thôn mới lên mục hoạt động Hội...
Văn phòng gửi Báo cáo kết quả hoạt động Quý I của HĐND huyện năm 2020. Đề nghị Đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND...
Các tin khác
 
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi thông báo Triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 5 - HĐND huyện khóa VI tại trang thông...
 
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã được...
Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa...
Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Nam Đông. Đã được...
Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã...
 Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển...
 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI, lên trang thông tin điện tử...
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Công văn về việc chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, lên trang...
Các tin khác
 
Văn phòng gửi Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các ngành, các xã,...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các ngành vào...
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND...
Văn phòng gửi Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị các đại biểu và các ngành...
Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính...
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân...
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát ...
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính...
Các tin khác
 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ...
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021....
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12...
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021....
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ...
 
Các tin khác
 
Ngày 28/9/2020 Thường trực HĐND ban hành Thông số 08/TB-HĐND của HĐND huyện về Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Giấy mời hội nghị giao ban quý III năm 2020 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND...
       Ngày 21/9/2020 Thường trực UBND huyện tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong tháng 9. Do...
Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tải kỳ họp...
      Vào lúc, 17 giờ 00 ngày 07/7/2020 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 10...
         Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 07/7/2020 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ...
    Vừa qua, đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát, thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến,...
Ngày 08 tháng 6 năm 2020 Thường trực HĐND ban hành Thông báo kết luận số 05/TB-HĐND của HĐND huyện về việc giám...
    Ngày 02/6/2020 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám...
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi thông báo nội dung liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân...
Các tin khác
 
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.573
Truy cập hiện tại 3.756