Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> Kỳ họp thứ 4
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết của UB Mặt trận huyện
Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND huyện về chấp hành pháp luật....
Báo cáo thẩm tra Ban KTXH về tổng quyết toán ngân sách năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp)
Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2022...
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4 (TL phục vụ kỳ họp thứ 4)
Tờ trình về Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2023 (TL phục vụ kỳ họp)
VP gửi: Báo cáo giám sát xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 3 (TL phục vụ kỳ họp)
VP gửi: Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp)
VP gửi: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện một số mô hình, dự án  phát triển sản xuất...
Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp)
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo...
VP: gửi Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp)
VP gửi: Báo cáo tình hình tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng...
VP gửi Báo cáo chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm 2022
VP gửi Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện (TL phục...
Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và...
Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020...
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.645
Truy cập hiện tại 9.103