Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức UBND huyện
False 14149Ngày cập nhật 17/01/2013

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Chủ tịch UBND huyện:

Trần Quốc Phụng

Email: tqphung.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 327

Phó Chủ tịch UBND huyện:

Dương Thanh Phước

Email: dtphuoc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 327

Phó Chủ tịch UBND huyện:

Lê Thanh Hồ

Email: ltho.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 327

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện là người lãnh đạo và điều hành công tác của UBND huyện, các thành viên UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều 126, 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 và các quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện.

Chủ tịch phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo từng lĩnh vực công tác của UBND huyện, Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết tất cả các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trừ những công việc Chủ tịch trực tiếp giải quyết.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch.

3. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch hội ý hàng tuần một lần vào chiều thứ 6 để giải quyết những công việc cần bàn bạc tập thể. Vào tuần cuối tháng UBND huyện họp để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tháng đó, bàn công việc tháng tới và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện quyết định.

4. Trong trường hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch. Tùy theo tình hình thực tế, việc phân công công việc giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch (quy định tại Điều 3 Quyết định này) có thể thay đổi.

Điều 2. Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện như sau

1. Đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ  tịch UBND huyện

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của huyện (bao gồm kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển);

- Chỉ đạo chung chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; quyết định quy mô và phê duyệt các dự án đầu tư theo thẩm quyền;

- Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; chi quốc phòng, an ninh và các khoản chi từ dự phòng ngân sách địa phương;

- Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Công tác địa giới hành chính; xây dựng chính quyền; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ;

- Công tác cải cách hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng;

- Công tác tôn giáo;

- Các vấn đề về nhân quyền, thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn;

- Công tác Tư pháp;

- Công tác xúc tiến đầu tư;  

- Công tác ngoại giao và quan hệ đối ngoại;

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh;

- Những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Thường vụ huyện ủy, TT HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện;

b) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị:

+ Cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho Bạc nhà nước, Chi cục Thuế huyện, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện, Phòng Giáo dục- Đào tạo.

c) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và Điện lực;

- Thương mại và dịch vụ;

- Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý đô thị;

- Công tác địa chính, quản lý nhà, đất; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Công tác quản lý  tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường;

- Giao thông vận tải;

- Theo dõi phát triển ngành nghề, làng nghề trong nông thôn;

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, gia trại;

- Theo dõi quản lý chất lượng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, khí tượng thủy văn;

- Phát triển nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá giao thông nông thôn, nước sạch và VSMT nông thôn;

- Các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch;

 d)Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị:

Cơ quan Văn Phòng HĐND - UBND huyện, Ban Đầu tư – Xây dựng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm phát triển quỹ đất, các doanh nghiệp trên địa bàn, các Trạm: Khuyến Nông lâm ngư, Thú y, Bảo vệ thực vật, Thủy nông; Chi cục Thống kê, Hạt kiểm lâm, Các Trạm quản lý Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Trạm khí tượng thủy văn, Chi nhánh Điện lực Nam Đông.

2. Đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

          a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giáo dục, đào tạo;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Thông tin (báo chí), Bưu chính và Viễn thông;

- Văn hóa, du lịch, thể dục- thể thao;

- Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS;

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động, dạy nghề;

- Công tác  giảm nghèo;

- Công tác Dân tộc;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Xử lý thường xuyên về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch;

          b)Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị:

          Phòng Giáo dục- ĐT, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Lao động TBXH, Đài truyền thanh và trạm thu phát lại truyền hình, , Trung tâm Dân số KHHGĐ, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm y tế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề huyện, Hội Chữ thập đỏ, Bưu chính, Viễn thông, các trường THPT trên địa bàn, trường THCS Dân tộc nội trú huyện.

Điều 3. Các ủy viên UBND huyện có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia với tập thể UBND huyện giải quyết những công việc chung theo Quy chế làm việc của UBND huyện.

Điều 4. Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện phụ trách các địa bàn:

1. Đồng chí  Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch, phụ trách Thị trấn Khe Tre, xã Thượng Quảng; 

2. Đồng chí Trần Quốc Phụng - Phó Chủ tịch, phụ trách xã Thượng Long, xã Hương Phú;

3. Đồng chí Lê Thanh Hồ- Phó Chủ tịch, phụ trách xã Hương Sơn, xã Hương Hữu;

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên UBND huyện - Chỉ huy trưởng BCH quân sự, phụ trách xã Thượng Lộ, xã Hương Giang;

5. Đồng chí Lê Khánh Hà, Ủy viên UBND huyện -Trưởng công an huyện, phụ trách xã Hương Hòa

6. Đồng chí Trần Hoàng, Ủy viên UBND huyện, phụ trách xã Hương Lộc.

7. Đồng chí Phạm Tấn Son, Ủy viên UBND huyện, phụ trách xã Thượng Nhật.

Điều 5. Quá trình điều hành công tác quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND huyện có thể điều chỉnh sự phân công cho phù hợp trong các trường hợp sau đây:

 Phó Chủ tịch đi công tác, vắng nhiệm sở dài ngày, không thể giải quyết được những công việc đã phân công;

Phó Chủ tịch phụ trách có lí do chính đáng không trực tiếp giải quyết được công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.503
Truy cập hiện tại 28