Tìm kiếm

 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm  trên địa bàn huyện Nam Đông         Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Hướng dẫn số 23/HD-HĐTĐKT ngày 04/3/2023 của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh về thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Hướng dẫn số 194/HD-HĐKHSK ngày 18/11/2022 của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm tổ chức bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm đúng quy định, công bằng, khách quan; UBND huyện đề nghị các cơ quan tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các trường học (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) thực hiện các nội dung sau:
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh lần thứ XIV tại huyện Nam Đông.
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác “xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” có tên như sau: I. Tập thể: 1. Nhân dân và cán bộ xã Hương Lộc. II. Cá nhân: 1. Ông Hoàng Trai, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Tuyến đường văn minh, đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông”.
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giai đoạn 2019-2021 có tên như sau: I. Tập thể: 1. Ban điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân. II. Cá nhân: 1. Ông Hoàng Tôn Bảo Long, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân 2. Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Dòng họ Hồ thôn Lập tự quản về an ninh, trật tự” xã Thượng Nhật.
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đạt sáng kiến cấp huyện năm 2021.
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và 37 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 .
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối với 168 cá nhân thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.
UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021. Gồm có 6 sản phẩm, trong đó 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tấn Quý. Do đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm  trên địa bàn huyện Nam Đông         Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Hướng dẫn số 23/HD-HĐTĐKT ngày 04/3/2023 của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh về thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Hướng dẫn số 194/HD-HĐKHSK ngày 18/11/2022 của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm tổ chức bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm đúng quy định, công bằng, khách quan; UBND huyện đề nghị các cơ quan tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các trường học (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) thực hiện các nội dung sau:
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh lần thứ XIV tại huyện Nam Đông.
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác “xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” có tên như sau: I. Tập thể: 1. Nhân dân và cán bộ xã Hương Lộc. II. Cá nhân: 1. Ông Hoàng Trai, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Tuyến đường văn minh, đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông”.
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giai đoạn 2019-2021 có tên như sau: I. Tập thể: 1. Ban điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân. II. Cá nhân: 1. Ông Hoàng Tôn Bảo Long, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân 2. Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Dòng họ Hồ thôn Lập tự quản về an ninh, trật tự” xã Thượng Nhật.
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đạt sáng kiến cấp huyện năm 2021.
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và 37 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 .
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối với 168 cá nhân thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.
UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021. Gồm có 6 sản phẩm, trong đó 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tấn Quý. Do đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm  trên địa bàn huyện Nam Đông...
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối...
UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình...
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm  trên địa bàn huyện Nam Đông...
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối...
UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình...
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm  trên địa bàn huyện Nam Đông...
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối...
UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình...
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm  trên địa bàn huyện Nam Đông         Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Hướng dẫn số 23/HD-HĐTĐKT ngày 04/3/2023 của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh về thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Hướng dẫn số 194/HD-HĐKHSK ngày 18/11/2022 của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm tổ chức bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm đúng quy định, công bằng, khách quan; UBND huyện đề nghị các cơ quan tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các trường học (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) thực hiện các nội dung sau:
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh lần thứ XIV tại huyện Nam Đông.
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác “xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” có tên như sau: I. Tập thể: 1. Nhân dân và cán bộ xã Hương Lộc. II. Cá nhân: 1. Ông Hoàng Trai, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Tuyến đường văn minh, đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông”.
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giai đoạn 2019-2021 có tên như sau: I. Tập thể: 1. Ban điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân. II. Cá nhân: 1. Ông Hoàng Tôn Bảo Long, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân 2. Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Dòng họ Hồ thôn Lập tự quản về an ninh, trật tự” xã Thượng Nhật.
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đạt sáng kiến cấp huyện năm 2021.
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và 37 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 .
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối với 168 cá nhân thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.
UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021. Gồm có 6 sản phẩm, trong đó 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tấn Quý. Do đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
  HƯỚNG DẪN Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm  trên địa bàn huyện Nam Đông...
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã...
Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận 37 sáng kiến của các cá nhân...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên...
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 đối...
UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình...
Ngày 23/8/2021, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.945