Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Kế hoạch, lịch công tác
Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Ngày 18/02/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 188/UBND-KTHT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1389/SCT-TM ngày 30/6/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn quy trình trình tự, thủ tục đánh giá công nhận Chợ văn minh thương mại. UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức đánh giá chợ văn minh thương mại năm 2022 trên địa bàn huyện.
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện ban hành và triển kahi Kế hoạch Phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) năm 2022.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Kế hoạch, lịch công tác
Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Ngày 18/02/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 188/UBND-KTHT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1389/SCT-TM ngày 30/6/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn quy trình trình tự, thủ tục đánh giá công nhận Chợ văn minh thương mại. UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức đánh giá chợ văn minh thương mại năm 2022 trên địa bàn huyện.
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện ban hành và triển kahi Kế hoạch Phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) năm 2022.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Kế hoạch, lịch công tác
Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời...
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên...
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Kế hoạch, lịch công tác
Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời...
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên...
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Kế hoạch, lịch công tác
Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời...
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên...
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Kế hoạch, lịch công tác
Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Ngày 18/02/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 188/UBND-KTHT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1389/SCT-TM ngày 30/6/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn quy trình trình tự, thủ tục đánh giá công nhận Chợ văn minh thương mại. UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức đánh giá chợ văn minh thương mại năm 2022 trên địa bàn huyện.
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện ban hành và triển kahi Kế hoạch Phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) năm 2022.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Kế hoạch, lịch công tác
Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời...
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên...
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06/10/2020 của Hội đồng nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.110.303
Truy cập hiện tại 6.533