Tìm kiếm

 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án đầu tư công
Ngày 26 tháng 3 năm 2024, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 50/TB-UBND Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án “Xây dựng tuyến giao thông cửa ngõ vào huyện Nam Đông” với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 38.152,8 m2
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024, cụ thể như sau:
Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án trên địa bàn huyện Nam Đông tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 22/3/2022, cụ thể:
     Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 03 công trình, dự án trên địa bàn huyện Nam Đông tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 14/3/2022, cụ thể:
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ĐT
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú.
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chỉnh trang tuyến đường nội thị Tổ dân phố 1, 2 thị trấn Khe Tre.
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
Ngày 23 tháng 6  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án đầu tư công
Ngày 26 tháng 3 năm 2024, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 50/TB-UBND Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án “Xây dựng tuyến giao thông cửa ngõ vào huyện Nam Đông” với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 38.152,8 m2
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024, cụ thể như sau:
Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án trên địa bàn huyện Nam Đông tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 22/3/2022, cụ thể:
     Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 03 công trình, dự án trên địa bàn huyện Nam Đông tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 14/3/2022, cụ thể:
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ĐT
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú.
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chỉnh trang tuyến đường nội thị Tổ dân phố 1, 2 thị trấn Khe Tre.
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
Ngày 23 tháng 6  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án đầu tư công
Ngày 26 tháng 3 năm 2024, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 50/TB-UBND Chủ trương thu hồi đất để thực...
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án...
Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu...
     Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các...
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế...
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ...
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều...
Ngày 23 tháng 6  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án đầu tư công
Ngày 26 tháng 3 năm 2024, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 50/TB-UBND Chủ trương thu hồi đất để thực...
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án...
Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu...
     Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các...
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế...
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ...
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều...
Ngày 23 tháng 6  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án đầu tư công
Ngày 26 tháng 3 năm 2024, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 50/TB-UBND Chủ trương thu hồi đất để thực...
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án...
Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu...
     Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các...
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế...
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ...
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều...
Ngày 23 tháng 6  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án đầu tư công
Ngày 26 tháng 3 năm 2024, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 50/TB-UBND Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án “Xây dựng tuyến giao thông cửa ngõ vào huyện Nam Đông” với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 38.152,8 m2
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024, cụ thể như sau:
Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án trên địa bàn huyện Nam Đông tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 22/3/2022, cụ thể:
     Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 03 công trình, dự án trên địa bàn huyện Nam Đông tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 14/3/2022, cụ thể:
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ĐT
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú.
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chỉnh trang tuyến đường nội thị Tổ dân phố 1, 2 thị trấn Khe Tre.
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
Ngày 23 tháng 6  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án, hạng mục đầu tư >> Dự án đầu tư công
Ngày 26 tháng 3 năm 2024, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 50/TB-UBND Chủ trương thu hồi đất để thực...
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án...
Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu...
     Theo đề nghị của UBND huyện Nam Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các...
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế...
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ...
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều...
Ngày 23 tháng 6  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.730