Tìm kiếm

 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 372 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 260 hồ sơ; đang xử lý: 112 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 38%.
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 334 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoà
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 421 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 356 hồ sơ; đang xử lý: 193 hồ sơ. - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 29%../.
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ thực hiện 481 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ hoàn thành: 353 hồ sơ; đang xử lý: 128 hồ sơ. - Hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 36%.
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 554 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 373 hồ sơ; đang xử lý: 171 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 46%../.
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 383 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 436 hồ sơ; đang xử lý: 179 hồ sơ. - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 23%.
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 530 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 365 hồ sơ; đang xử lý: 165 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 28%.
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 456 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 367 hồ sơ; đang xử lý: 232 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 27%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 98 98% Hài lòng 2 2% Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 95 95% Hài lòng 5 5% Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 90 90% Hài lòng 10 10% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 94 94% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 6 6% Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 95 95% Cần giảm giấy tờ 5 5% Phức tạp - - Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 5 năm 2023, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.  
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 345 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 328 hồ sơ; đang xử lý: 143 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 44%.
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 363 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 320 hồ sơ; đang xử lý: 126 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 31%.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 372 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 260 hồ sơ; đang xử lý: 112 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 38%.
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 334 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoà
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 421 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 356 hồ sơ; đang xử lý: 193 hồ sơ. - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 29%../.
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ thực hiện 481 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ hoàn thành: 353 hồ sơ; đang xử lý: 128 hồ sơ. - Hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 36%.
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 554 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 373 hồ sơ; đang xử lý: 171 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 46%../.
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 383 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 436 hồ sơ; đang xử lý: 179 hồ sơ. - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 23%.
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 530 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 365 hồ sơ; đang xử lý: 165 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 28%.
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 456 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 367 hồ sơ; đang xử lý: 232 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 27%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 98 98% Hài lòng 2 2% Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 95 95% Hài lòng 5 5% Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 90 90% Hài lòng 10 10% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 94 94% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 6 6% Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 95 95% Cần giảm giấy tờ 5 5% Phức tạp - - Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 5 năm 2023, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.  
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 345 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 328 hồ sơ; đang xử lý: 143 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 44%.
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 363 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 320 hồ sơ; đang xử lý: 126 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 31%.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ thực hiện 481...
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ thực hiện 481...
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ thực hiện 481...
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 372 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 260 hồ sơ; đang xử lý: 112 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 38%.
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 334 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoà
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 421 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 356 hồ sơ; đang xử lý: 193 hồ sơ. - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 29%../.
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ thực hiện 481 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ hoàn thành: 353 hồ sơ; đang xử lý: 128 hồ sơ. - Hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 36%.
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 554 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 373 hồ sơ; đang xử lý: 171 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 46%../.
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 383 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 436 hồ sơ; đang xử lý: 179 hồ sơ. - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 23%.
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 530 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 365 hồ sơ; đang xử lý: 165 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 28%.
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 456 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 367 hồ sơ; đang xử lý: 232 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 27%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 98 98% Hài lòng 2 2% Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 95 95% Hài lòng 5 5% Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 90 90% Hài lòng 10 10% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 94 94% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 6 6% Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 95 95% Cần giảm giấy tờ 5 5% Phức tạp - - Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 5 năm 2023, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.  
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 345 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 328 hồ sơ; đang xử lý: 143 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 44%.
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 363 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 320 hồ sơ; đang xử lý: 126 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 31%.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ thực hiện 481...
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.512
Truy cập hiện tại 311