Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 439 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 292 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến 86); đang xử lý: 100 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 49%.  
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 659 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 512 hồ sơ (trong đó trực tuyến 121 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 391 hồ sơ); đang xử lý: 147 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 391 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 377 96% Hài lòng 14 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 390 99,7% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 1 0,3 Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 388 99% Cần giảm giấy tờ 3 1% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 6 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 1.702 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 1.565 hồ sơ (trong đó trực tuyến 720 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 845 hồ sơ); đang xử lý: 133 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và BCCI đã hoàn thành): 845 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 503 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 335 hồ sơ; đang xử lý: 168 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 335 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 317 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 210 hồ sơ; đang xử lý: 107 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 210 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 741 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 579 hồ sơ; đang xử lý: 162 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 579 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 309 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 199 hồ sơ; đang xử lý: 110 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 199 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 191 96% Hài lòng 8 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 199 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 196 98,1% Cần giảm giấy tờ 3 1,5% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 309 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 199 hồ sơ; đang xử lý: 110 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 199 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 191 96% Hài lòng 8 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 199 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 196 98,1% Cần giảm giấy tờ 3 1,5% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
       Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện lấy 216  ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức. Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 216 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 216 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 216 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 206 95,4% Hài lòng 10 4,6% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 216 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 212 98,1% Cần giảm giấy tờ 4 1,9% Phức tạp - -  
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 28/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 439 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 292 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến 86); đang xử lý: 100 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 49%.  
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 659 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 512 hồ sơ (trong đó trực tuyến 121 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 391 hồ sơ); đang xử lý: 147 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 391 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 377 96% Hài lòng 14 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 390 99,7% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 1 0,3 Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 388 99% Cần giảm giấy tờ 3 1% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 6 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 1.702 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 1.565 hồ sơ (trong đó trực tuyến 720 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 845 hồ sơ); đang xử lý: 133 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và BCCI đã hoàn thành): 845 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 503 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 335 hồ sơ; đang xử lý: 168 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 335 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 317 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 210 hồ sơ; đang xử lý: 107 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 210 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 741 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 579 hồ sơ; đang xử lý: 162 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 579 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 309 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 199 hồ sơ; đang xử lý: 110 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 199 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 191 96% Hài lòng 8 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 199 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 196 98,1% Cần giảm giấy tờ 3 1,5% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 309 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 199 hồ sơ; đang xử lý: 110 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 199 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 191 96% Hài lòng 8 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 199 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 196 98,1% Cần giảm giấy tờ 3 1,5% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
       Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện lấy 216  ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức. Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 216 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 216 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 216 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 206 95,4% Hài lòng 10 4,6% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 216 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 212 98,1% Cần giảm giấy tờ 4 1,9% Phức tạp - -  
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 28/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
       Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông...
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
       Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông...
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
       Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông...
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 439 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 292 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến 86); đang xử lý: 100 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 49%.  
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 659 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 512 hồ sơ (trong đó trực tuyến 121 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 391 hồ sơ); đang xử lý: 147 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 391 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 377 96% Hài lòng 14 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 390 99,7% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 1 0,3 Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 388 99% Cần giảm giấy tờ 3 1% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 6 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 1.702 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 1.565 hồ sơ (trong đó trực tuyến 720 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 845 hồ sơ); đang xử lý: 133 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và BCCI đã hoàn thành): 845 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 503 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 335 hồ sơ; đang xử lý: 168 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 335 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 317 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 210 hồ sơ; đang xử lý: 107 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 210 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 741 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 579 hồ sơ; đang xử lý: 162 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 579 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 309 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 199 hồ sơ; đang xử lý: 110 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 199 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 191 96% Hài lòng 8 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 199 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 196 98,1% Cần giảm giấy tờ 3 1,5% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 309 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 199 hồ sơ; đang xử lý: 110 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 199 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 199 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 191 96% Hài lòng 8 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 199 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 196 98,1% Cần giảm giấy tờ 3 1,5% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
       Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện lấy 216  ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức. Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 216 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.   Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 216 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 216 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 206 95,4% Hài lòng 10 4,6% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 216 100% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được - - Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 212 98,1% Cần giảm giấy tờ 4 1,9% Phức tạp - -  
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 28/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/3/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện...
       Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông...
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 411