Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT
False 5536Ngày cập nhật 19/08/2022

Ngày 18/8/2022 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Lao động - TBXH, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện về tình hình tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đới sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT và BHXHTN. Tuy nhiên tỷ lệ tham gia đạt thấp và có chiều hướng giảm dần, một số địa phương, tổ ủy nhiệm thu, các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm. Để đạt được chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, UBND huyện đề nghị:

1. Phòng Lao động - TB&XH:

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các ngành liên quan rà soát lại số cơ sở sản xuất, kinh doanh và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện trước ngày 31/8/2022.

- Chủ trì, phối hợp vớp Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Bảo hiểm xã hội, Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho lực lượng người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, vận động , đối thoại trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và ý thức tự giác chấp hành, tham gia BHXH, BHYT của tổ chức có sử dụng lao động đúng theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về mục đích, ý nghĩa, nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh khi tham gia BHYT. Nắm rõ số lượng học sinh tăng/giảm thẻ để thông báo và tổ chức thu BHYT học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh có thẻ BHYT.

3. Báo hiểm xã hội huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXHTN, BHYT đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn cung cấp danh sách người đã tham gia và người chưa tham gia BHYT (tách ra từng đối tượng: hội ND,PN,CCB, đoàn TN) cho các xã, thị trấn hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXHTN, BHYT theo chỉ tiêu kế hoạch giao (cụ thể năm 2022 về BHXHTN là 24%-26%; BHYT trên 94%). Đồng thời hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu của từng địa phương, đơn vị qua Văn Phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể cấp huyện: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXHTN, BHYT đối với mỗi một người dân và toàn xã hội, đảm bảo 100% thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình đều tham gia BHYT và hưởng ứng BHXHTN.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với cơ quan BHXH và UBND các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu về BHXHTN, BHYT của các xã, thị trấn để tham mưu UBND huyện kịp thời chi đạo triển khai thực hiện chính sách BHXHTN, BHYT trên địa bàn huyện.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.524.052
Truy cập hiện tại 11.218