Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp UBND huyện thường kỳ 9 tháng đầu năm 2022
False 11676Ngày cập nhật 01/10/2022

Ngày 29/9/2029, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ 9 tháng đầu năm 2022. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát - UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Thanh Phước - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện (vắng Công an huyện có lý do); lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế,  Bảo Hiểm xã hội huyện, Chi Cục thống kê; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự trực tuyến.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe thông qua Dự thảo: Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi nghe ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Các cơ quan, đơn vị, địa phương 3 tháng cuối năm cần: Tập trung chỉ đạo, điều hành tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các Nghị quyết chuyên đề để thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bám sát Chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyên, rà soát nhiệm vụ được giao để thực hiện đúng thời gian quy định. Chủ động đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các ngành, các lĩnh vực.

II. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Ngành nông lâm nghiệp và các địa phương: Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đến cuối năm đạt trên 619.648 triệu đồng, đưa giá trị sản xuất ngành cả năm đạt 98,5% kế hoạch đề ra và tăng 6,4% so cùng kỳ năm trước.

+ Chuẩn bị vật tư, giống để sản xuất vụ Đông xuân 2022 - 2023. Chỉ đạo mở rộng diện tích trồng rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng. Tiếp tục chỉ đạo trồng cam, chuối, dứa để đạt chỉ tiêu trồng mới 62 ha cam, 9 ha chuối đặc sản và 39 ha dứa; triển khai sản xuất vụ đông xuân theo đúng khung lịch thời vụ; tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chăm sóc vườn, không để vườn hoang hóa. Tăng cường công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu kế hoạch; vận động người dân chuẩn bị tốt thức ăn cho gia súc, gia cầm, che chắn chuồng trại đảm bảo cho mùa mưa rét; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án PCTT và TKCN năm 2022.

- Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với UBND các xã và các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng để làm nương rẫy. Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, chính quyền các địa phương để có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.

2. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch

- Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các ban ngành, địa phương thực hiện: Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tiếp tục triển khai, theo dõi việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thu gom, xử lý chất thải rắn. Tăng cường thẩm định các hồ sơ về thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp mới/cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, kiến nghị về đất đai theo thẩm quyền. Theo dõi hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, phê duyệt các phương án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Đẩy nhanh thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre để tăng nguồn thu ngân sách phục vụ đầu tư phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

3. Tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, kêu gọi đầu tư

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục thuế khu vực Phú Lộc – Nam Đông, UBND các xã, thị trấn có các giải pháp tập trung thu ngân sách đạt chỉ tiêu, kế hoạch. Hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương lập dự toán ngân sách 2023 đúng quy định.

- Các chủ đầu tư tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phải hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí trong năm; kiểm tra thường xuyên chất lượng các công trình xây dựng; quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch; quản lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng.

- Các dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn, đề nghị các ngành, các địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty, doanh nghiệp, đơn vị thi công triển khai thực hiện.

- Các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn sử dụng vốn sự nghiệp phải đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.

4. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ học kỳ I năm học 2022-2023 theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường tiểu học, THCS thị trấn Khe Tre giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. Quan tâm chỉ đạo các trường ngoài giáo dục kiến thức, phải giáo dục thêm kỹ năng, đạo đức, an toàn giao thông, nhất là đối với học sinh trung học phổ thông.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; theo dõi công tác khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh Sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người tham gia; tăng cường tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; hoàn thành công tác khám nghĩa vụ Quân sự, Công an năm 2023.

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cấp huyện. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố làm hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2022. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Thực hiện các hoạt động bảo tồn các nét đẹp, văn hóa của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương; công tác tiếp, phát sóng, phát huy hệ thống truyền thanh ở cơ sở; tăng cường thời lượng phát sóng khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra.

- Phòng Lao động – TBXH: Chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm nhất là công tác đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đạt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các chính sách khác. Huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để có kế hoạch trợ cấp kịp thời cho những hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sử dụng lao động tư nhân. Tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022.

- Phòng Dân tộc: Triển khai thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu thành lập Tổ giúp việc hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác hỗ trợ, tập huấn cho các xã. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Dân tộc tỉnh và đôn đốc các ngành, địa phương liên quan thực hiện theo đúng Kết luận.

- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân vào làm việc tại Công ty Kimsora để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo các chế độ theo quy định.

5. Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

- Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện và các ngành, địa phương làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư không để tồn đọng, điểm nóng và đơn thư vượt cấp, khi giải quyết xong phải thông báo cho người dân để biết.

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Chỉ thị công tác tuyển quân năm 2023 và làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân theo quy định. Chủ trì, phối hợp UBND các xã có tổ chức diễn tập thông báo trả mặt bằng cho người dân được biết.

- Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự từ cơ sở đảm bảo không để bị động bất ngờ; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, môi trường; nâng cao chất lượng hiệu quả điều tra, khám phá, xử lý tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân đối với tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm lợi dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ.

- Phòng Nội vụ: Thường xuyên sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức xã Hương Xuân; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định; kế hoạch biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2023; thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tổ chức đánh giá, chấm điểm và phân loại Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị.

- UBND xã Hương Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp xử lý trường hợp cán bộ Tư pháp xã Hương Sơn vi phạm, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/10/2022.

- UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả về tiếp nhận, trả hồ sơ, thu phí và nộp lệ phí đúng quy định, không để xảy ra trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, kiến nghị phản ánh của cá nhân, tổ chức. Chuẩn bị báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch năm 2023 phục vụ cho duyệt kinh tế - xã hội theo Kế hoạch của UBND huyện.

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án trọng điểm đã đề ra trong năm 2022. Rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt để tập trung chỉ đạo, điều hành và có giải pháp thực hiện đến cuối năm cho đạt.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 356