Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quyết định 87/QĐ-BCĐCTTĐQG 2022 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT
False 7872Ngày cập nhật 01/10/2022

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Ngày 17/8/2022, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 87/QĐ-BCĐCTTĐQG về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.

Theo đó, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện cho các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các nội dung công việc theo quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách và những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; là đầu mối phối hợp chỉ đạo hoạt động của các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án.

Bên cạnh đó, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ hàng tháng (hoặc hàng quý) và các phiên họp đột xuất khi cần thiết. Nội dung phiên họp nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và các nhà thầu; kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 
Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 464