Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông
False 16858Ngày cập nhật 19/03/2020

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Đề án Bảo tồn làng văn hóa truyền thống Cơ tu giai đoạn 2021-2025

Phòng Văn hóa – Thông tin

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 2

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2020

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

3

Báo cáo công tác tư pháp năm 2019

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

4

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và 15 năm đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời lỳ đổi mới”

Phòng Văn hóa – Thông tin

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

5

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

Phòng Văn hóa – Thông tin

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

6

Kế hoạch thực hiện Đề án Du lịch năm 2020

Phòng Văn hóa – Thông tin

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

7

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

8

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình  xây dựng NTM năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

9

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm phát triển nông nghiệp toàn diện năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

10

Kế hoạch thực hiện Đề án làm giàu rừng và PTLSNG năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

11

Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển cam Nam Đông năm 2020

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

12

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020

Trung tâm DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

13

Kế hoạch rà soát, hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

14

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn huyện

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

15

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

16

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

17

Kế hoạch triển khai Đề án may Công nghiệp năm 2020

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

18

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2020

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

19

Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

20

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

21

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

22

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ năm 2020

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

tháng 01

 

23

Kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

24

Kế hoạch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

25

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm hạn chế của tập thể UBND huyện năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

26

Kế hoạch Quản lý, kiểm tra chất lượng xây dựng công trình năm 2020

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

27

Kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020

Phòng TN & MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

28

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

29

Kế hoạch triển khai công tác Xuất khẩu lao động năm 2020

 

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

30

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

31

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

32

Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

33

Kế hoạch tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

34

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý đô thị năm 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

35

Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2020

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

36

Kế hoạch triển khai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Canh Tý

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

37

Kế hoạch tổ chức tuần tra, truy quét tại rừng

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

38

Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cấp huyện năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

39

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lương năm 2020 của UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

40

Triển khai vận động Hiến máu tình nguyện năm 2020

Hội CTĐ huyện

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

41

Kế hoạch tuyển chọn, gọi và giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

42

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

43

Kế hoạch xây dựng cơ sở cụm An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

44

Kế hoạch tổ chức giao nhận quân thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

46

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

47

Kế hoạch công tác Dân quân Tự vệ năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01, 02

 

III

Chỉ thị ban hành trong tháng

 

1

Chỉ thị đảm bảo an toàn giao thông năm 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Chỉ thị trực sẳn sàng chiến đấu LLVT huyện năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

C

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

 

I

Các Hội nghị, cuộc họp

 

1

Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

3

Triển khai công tác tư pháp năm 2020

Phòng Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

4

Đánh giá công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác tư pháp năm 2020

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

5

Phát thưởng cho học sinh thi đỗ đại học năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

6

Hội nghị quân chính triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

7

Hội nghị liên tịch ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

8

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

II

Các buổi Lễ

 

1

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Tết cổ truyền năm Canh Tý (sáng mồng 1 Tết)

Văn phòng, Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Ngày  25/01

 

2

Lễ công bố Quyết định xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới

Phòng NN và PTNT; UBND xã Thượng Quảng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

3

Tổ chức gặp mặt cuối năm, đầu năm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Văn Phòng, Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn

Trung tâm DVNN; UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

2

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

3

Chuẩn bị giống, phân, hệ thống thủy lợi phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020 đảm bảo kế hoạch đề ra

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

4

Chuẩn bị điều kiện và tổ chức Tết trồng cây

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

5

Định hướng khoanh vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp xã

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

6

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn trong dịp cao điểm cuối năm và tết Nguyên đán.

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

7

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh

Các phòng, ban liên quan; UBND các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

8

Quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư dự án; báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

9

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

10

Triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán

Phòng Kinh tế và HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

11

Triển khai kiểm tra trật tự đô thị, cây xanh, điện chiếu sáng dịp Tết Nguyên đán

Phòng Kinh tế và HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

12

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, quy hoạch vùng huyện

Phòng Kinh tế và HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

13

Kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

14

Kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán, không để rác tồn đọng

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

15

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

16

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

17

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình/Dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

18

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân và tổ chức bàn giao GCN QSDĐ cho người dân.

UBND các xã, thị trấn; Phòng TNMT; CN VP ĐKĐĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

19

Rà soát, kiểm tra toàn bộ đơn thư và kết quả giải quyết đơn của các hộ dân ảnh hưởng thủy điện Thượng Nhật

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Kiểm tra, nắm tình hình và tăng cường các biện pháp hạn chế học sinh bỏ học dịp trước và sau Tết Nguyên đán

Phòng Giáo dục và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

2

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02

Trung tâm VH-TTTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

3

Tổ chức Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Trung tâm VH-TTTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

4

Tổng kết công tác Y tế năm 2019 xây dựng kế hoạch năm 2020 tại Sở Y tế ,Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

5

Triển khai kiểm tra ATVSTP Tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

6

Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020

Phòng Lao động - TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

7

Phối hợp với các đơn vị tài trợ tiếp nhận và tặng nhân dịp Tết Nguyên đán cho các  đối tượng thuộc ngành quản lý

Phòng Lao động - TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

8

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

9

Rà soát lập Kế hoạch đăng ký nhu cầu vốn năm 2021 các Chương trình chính sách hỗ trợ vùng dân tộc miền núi

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tiếp tục tăng cường đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông để hạn chế tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

2

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

3

Tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

4

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

5

Triển khai phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

6

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

7

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

8

Thực hiện rà soát, hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

9

Thực hiện kiểm tra, xử lý bản QPPL trên địa bàn huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

10

Vận động, tổng hợp kết quả thực hiện “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020

Hội Chữ thập đỏ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

11

Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 01 năm 2020

Hội Chữ thập đỏ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 01

 

12

Triển khai kế hoạch Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

13

Đăng tải tin, phóng sự, bài viết trên trang thông tin điện tử huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

14

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý phản ánh hiện trường của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

15

Tổ chức tập huấn quy trình xử lý ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

16

Tổng hợp báo cáo lỗi các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

17

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

 

 

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 407