Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chính sách kêu gọi đầu tư
False 12625Ngày cập nhật 03/03/2022
Thực hiện nội dung Nghị quyết số  01/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022
của Hội đồng nhân dân  tỉnh  Thừa Thiên Huế ban hành  quy định một số chính 
sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh yêu cầu các đơn 
vị, địa phương nghiên cứu nội dung Nghị quyết nêu trên
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.489.670
Truy cập hiện tại 12.843