Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025
False 1674Ngày cập nhật 16/04/2022

Nhiệm vụ của Tổ công tác

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phương hướng, giải pháp giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng; giúp ƯBND huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và ƯBND các xã, thị trấn; giúp ƯBND huyện đôn đốc, hướng dẫn, kiếm tra các phòng, ban ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, tố chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 'iÉO/KH-UBND ngày/itháng 4 năm 2022 của Uy ban nhân dân huyện về triên khai thực hiện Đe án phát triến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Đông; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Đe án.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.031
Truy cập hiện tại 1.295