Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số huyện Nam Đông trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2022
False 4131Ngày cập nhật 16/04/2022

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tuyên truyền các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, huyện về phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy hoàn thành các nội dung trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Tập trung các nội dung cụ thể sau:

1. Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

3. Truyền thông về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục giữ vững vị trí nhóm 05 địa phương dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

4. Truyền thông về phát triển kinh tế số: Thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi phương thức hoạt động của các lĩnh vực, ngành, nghề từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, tăng năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách phát triển.

5. Truyền thông về phát triển xã hội số: Hình thành cộng đồng công dân số và văn hóa số. Xây dựng Hue-S thành nền tảng phổ biến trong kết nối hệ sinh thái xã hội số huyện. Hình thành bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong giao tiếp trên môi trường mạng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.068