Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện Nghị Quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
False 6795Ngày cập nhật 16/04/2022

1. Mục tiêu chung

- Tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xây dựng xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kết nối cung cấp dịch vụ, giải quyết mối quan hệ và thay đổi phương thức sống, làm việc của người dân; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, thay đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, từng bước xây dựng đô thị thông minh.

- Triển khai Nghị Quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy phải được tiến hành đồng bộ, chủ động, tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực; phù hợp với thực tiễn của địa phương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Chỉ tiêu đến năm 2025:

* Về phát triển chính quyền số

(1) 100% các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Đảng và Chính phủ để đáp ứng triển khai các dịch vụ số, đảm bảo an toàn thông tin.

(2) 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền.

(3) Phấn đấu các hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần đạt 80%.

(4) Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị cung cấp dịch vụ công thực hiện triển khai công tác số hóa phục vụ chuyển đổi mô hình công sở số; phấn đấu đạt 100% tiêu chí về hoàn thiện chính quyền số.

(5) Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành chính công, phấn đấu chỉ số người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%.

(6) Các cơ quan chuyên môn phụ trách các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và công nghệ… xây dựng dữ liệu số đạt 70 - 80% yêu cầu của ngành và đồng bộ thống nhất để tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

(7) Các cơ quan Đảng và Nhà nước được triển khai hệ thống báo cáo số từ cấp huyện đến cấp xã.

(8) Phấn đấu xếp hạng vị trí thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả tỉnh về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

(9) Xây dựng đồng bộ các hạ tầng phục vụ chuyển đổi số để hoàn thành mục tiêu “4 không, 1 có”: làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung nhiều, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không tiền mặt, dữ liệu có số hóa.

(10) Triển khai hoàn chỉnh mô hình đô thị thông minh cấp huyện.

* Về phát triển kinh tế số

(11) Phấn đấu 90% doanh nghiệp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

(12) Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có khoảng 30% doanh nghiệp công nghệ số.

* Về phát triển xã hội số

(13) Hạ tầng công nghệ viễn thông được phủ đến 100% các địa bàn khó khăn, phục vụ kết nối đến các hộ gia đình trên toàn huyện.

(14) 50% người dùng thiết bị di động thông minh được tiếp cận với các dịch vụ chính quyền điện tử, các dịch vụ thông minh và giao tiếp trên môi trường mạng.

(15) Triển khai Hue-S thành nền tảng phổ biến trong kết nối hệ sinh thái xã hội số.

(16) Triển khai bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong giao tiếp trên môi trường mạng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số.

3. Mục tiêu đến năm 2030:

Xây dựng đô thị thông minh trở thành mô hình phổ biến trong điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội trên địa bàn huyện; chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực trở thành phương thức cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.095.688
Truy cập hiện tại 51