Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 (giai đoạn 2)
False 3541Ngày cập nhật 16/04/2022

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 (giai đoạn 2) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu: Nâng cấp đồng bộ hạ tầng trên cơ sở kế thừa sản phẩm của dự án Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương đầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Đầu tư thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đạt tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu triển khai hệ thống về hạ tầng, thiết bị mạng, đảm bảo năng lực ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, cung cấp tài nguyên hệ thống cho các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh toàn tỉnh và đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng cao, hướng đến một cơ sở hạ tầng mạng duy nhất, phù hợp với nhu cầu đặc biệt của tỉnh.

- Hiện đại hoá hạ tầng đảm bảo tính ổn định, an toàn, có tính kế thừa và khả năng phát triển ứng dụng trong thời gian tới, giảm thiểu tối đa tác động ảnh hưởng đến vận hành hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh.

- Đầu tư trang thiết bị phải theo hướng đạt chuẩn quốc tế và của Việt Nam trở thành Trung tâm dữ liệu trọng điểm cấp tỉnh. Sẵn sàng tiếp đón xu hướng công nghệ IoT, công nghệ 4.0 và các ứng dụng chuyên dụng trong nội bộ tỉnh đến các địa phương nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế.

2. Quy mô:

Đầu tư hệ thống thiết bị, phần mềm, hạ tầng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu bao gồm:

- Hệ thống máy chủ.

- Hệ thống thiết bị mạng và bảo mật.

- Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu.

- Hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu: Hạ tầng phòng máy chủ, phòng trực.

- Phần mềm thương mại: Phần mềm hệ điều hành và quản lý đám mây, phần mềm sao lưu dữ liệu, phần mềm giám sát hoạt động của máy chủ và ứng dụng.

- Thi công xây dựng, cải tạo nâng cấp phòng máy chủ.

- Triển khai lắp đặt, cài đặt, tích hợp hệ thống.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 172.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.985