Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh huyện Nam Đông
False 7659Ngày cập nhật 27/01/2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,

Chuyển đổi số và đô thị thông minh huyện Nam Đông

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND  ngày 05/01/2021 của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và Đô thị thông minh huyện Nam Đông;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh huyện Nam Đông (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc Chuyển đổi số (CĐS)) gồm các thành viên sau:

1. Tổ trưởng:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

2. Các Tổ phó

- Chuyên trách CNTT Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thường trực;

- Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện.

- Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

- Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

- Phó Trưởng phòng Nội vụ.

- Phó Trưởng phòng Tư pháp.

3. Các thành viên:

- Chuyên viên phụ trách CNTT và ISO các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (cử 01 người tham gia).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ giúp việc

1. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh huyện Nam Đông (sau đây gọi tắt là Ban Chuyển đổi số) về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

2. Tham mưu cho Ban chỉ đạo các phương án, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh.

3. Tham mưu cho Ban chỉ đạo phương án điều phối, theo dõi và kiểm tra tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

4.  Tham gia xây dựng các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúp việc

1. Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công.

2. Tổ trưởng Tổ giúp việc điều hành toàn diện hoạt động của Tổ giúp việc; xây dựng văn bản phân công cụ thể trách nhiệm công tác của các thành viên Tổ  giúp việc. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban chỉ đạo về việc tham mưu xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển đô thị thông minh.

3. Các Tổ phó Tổ giúp việc hỗ trợ Tổ trưởng Tổ giúp việc trong việc điều hành toàn diện hoạt động. Trong đó, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban chỉ đạo về việc tham mưu các nội dung phát triển thương mại điện tử và kinh tế số.

4. Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghi ở Điều 2 của Quyết định này.

Điều 5. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng, các thành viên của các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.738.010
Truy cập hiện tại 1.357