Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và Đô thị thông minh huyện Nam Đông
False 8174Ngày cập nhật 18/01/2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,

Chuyển đổi số và Đô thị thông minh huyện Nam Đông

 

 
   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và Đô thị thông minh huyện Nam Đông (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Văn hóa – Xã hội.

3. Phó Trưởng ban: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

4. Các ủy viên:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

- Trưởng Công an huyện Nam Đông.

- Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

2. Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh của huyện.

3. Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

5. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện và cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, Trưởng ban chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban thường trực trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo.

3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển đô thị thông minh và kinh tế số.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo, trong đó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số trên địa bàn huyện.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trường ban thường trực sử dụng con dấu của UBND huyện, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

2. Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện do Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng và có các Tổ phó gồm Phó trưởng phòng các đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác làm theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng HĐND và UBND huyện và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.340
Truy cập hiện tại 5.201