Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Biểu mẫu đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
False 14044Ngày cập nhật 07/05/2019

Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 363/UBND-TCKH về việc đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 thuộc lĩnh vực mình quản lý.

2. Đối với các đơn vị: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Tài nguyên và Môi trường ngoài báo cáo đánh giá, đề nghị cung cấp số liệu các chỉ tiêu theo biểu mẫu báo cáo định kỳ hằng nằm của đơn vị (Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn).

3. Đối với Chi nhánh các ngân hàng tại huyện: Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ báo cáo các số liệu về dư nợ vay, nợ xấu và tiền gửi tiết kiệm dân cư ước đến 31/5/2019.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 20 tháng 5 năm 2019. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tckh.namdong@thuathienhue.gov.vn./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.477.277
Truy cập hiện tại 1.890