Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v báo cáo kết quả và tài liệu kiểm chứng phục vụ cho đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp huyện
False 11693Ngày cập nhật 02/11/2018

1. Cung cấp tổng hợp số liệu công nghệ thông tin theo biểu mẫu (Có phục lục kèm theo).

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp tài liệu kiểm chứng theo các tiêu chí sau (Scan và gửi qua thư điện tử công vụ).

Báo cáo và tài liệu kiểm chứng được Scan gửi qua Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua địa chỉ email pahai.namdong@thuathienhue.gov.vn trước ngày 07/11/2018 (Phụ lục được đăng tải tại trang thông tin điện tử namdong.thuathienhue.gov.vn, chuyên mục “Biểu mẫu điện tử”).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.477.662
Truy cập hiện tại 2.097