Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2019
False 10767Ngày cập nhật 25/04/2019

BÁO CÁO

 Về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2019

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2019 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của UBND huyện về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/01/2019 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019; Kế hoạch 19/KH- UBND ngày 17/01/2019 về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28/3/2019 của UBND huyện về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

- Ban hành Công văn số 273/UBND-LĐTBXH ngày 10/4/2019 của UBND huyện về việc lập danh sách người lao động có nhu cầu tham gia tư vấn xuất khẩu lao động; Công văn số 112/UBND-LĐTBXH ngày 26/02/2019 của UBND huyện về việc việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/01/2019      của UBND huyện về việc tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị năm 2019.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2019

1. Đất đai

          - Phê duyệt và công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện; hoàn thành thống kê đất đai 2018.

          - Thông báo hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cụ thể cho từng công trình, dự án trên địa bàn huyện.

- Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 02 hộ/1384 m2.

- Thu hồi đất: 7.050,3 m2  (Thu hồi đất 4.533,6 m2 do tự nguyện trả lại đất của Nhà máy chế biến đã Granite và giao toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên cho UBND xã Hương Giang quản lý; Thu hồi đất 147,6 m2và giấy CNQSDĐ để xây dựng công trình đường La Sơn – Nam Đông giai đoạn II qua địa phận xã Hương Hữu; Thu hồi đất 2.369,1 m2 và giấy CNQSDĐ để thực hiện Đường gom dân sinh Tổ dân phố 4).

- Thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện GPMB thực hiện công trình: Kè chống sạt lỡ bờ sông Tả trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến nhà ông Dinh; Mở rộng đường trục chính trung tâm xã Thượng Nhật.

- Chủ trì, phối hợp giải quyết 03 đơn thư, kiến nghị (lĩnh vực đất đai): 02 đơn đã có văn bản trả lời, 01 đơn đang giải quyết.

- Thẩm định, phê duyệt  điều kiện bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất thuộc công trình: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường La Sơn – Nam Đông TL14B (giai đoạn II) thuộc địa phận xã Hương Hữu; Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất công trình Đường gom dân sinh TDP4.

- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đang tiến hành thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ (gọi tắt là giấy chứng nhận), tính đến 18/3/2019, trên địa bàn huyện tỷ lệ diện tích đã được cấp mới là 96,20% (KH 2019: 96,5%) và tỷ lệ số GCN đã được cấp đổi là 50,98% (KH 2019: 60%).

2. Dân số

Đến nay, dân số trên địa bàn huyện là 6.723 hộ, với tổng số dân là 28.087 người. Trong đó, người dân tộc thiểu số 12.198 người (chiếm 43,43%). Số trẻ sinh trong quý I là 114 trẻ (nữ 65), sinh con thứ trở lên là 18 trẻ.

3. Lao động

Lực lượng lao động của địa phương 15.106 người, trong đó: Nữ 7.246 người, chiếm 47,96%. Thành thị 1.991 lao động, nông thôn 13.114 lao động. Đã qua đào tạo 6.327 người, chiếm 41,02%. Số người đang làm việc và có nhu cầu làm việc 15.061 người. Lao động thất nghiệp (chưa có việc làm ổn định) 55 người.

Số người có việc làm trong độ tuổi lao động: 15.043 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.770 người chiếm 58,3%; Công nghiệp XD -GTVT: 1.765 người chiếm 11,73%; Dịch vụ: 4.508 người chiếm 29,97%.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 280 người đang làm việc ổn định

- Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình 120: Quỹ cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nông thôn thông qua cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh, vốn vay được sử dụng vào việc sau: Mua sắm nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh; trong quý I Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 10 hộ, giải quyết được 12 lao động, giải ngân 520 triệu đồng.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Chỉ đạo phòng Lao động-TB&XH tham mưu và phối hợp các xã, thị trấn, với các Công ty đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, cụ thể :

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền và tuyển dụng của các Công ty được Sở Lao động- TB&XH tỉnh thẩm định đơn hàng như công ty CPTM Tam Quy; Công ty CP đầu tư nhân lực số 01 Hà Nội; Công ty CP kết nối nhân lực Việt; Công ty CP đào tạo và phát triển công nghiệp Hà Nội tại Đà Nẵng; Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Quinn Hà Nội; Công ty CP đầu tư TM Quốc tế Vinasem Việt Nam; Công ty CP phát triển Quốc tế Nhật Việt JVJSC; Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực Haui; Công ty TNHH Thương mại và nhân lực quốc tế FLC. Hiện nay đã có 02 lao động đăng ký đi học tiếng tại công ty, dự kiến xuất khẩu lao động trong năm.

III. Tồn tại và hạn chế

- Việc giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm và vướng mắc như: Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, thác Trượt.

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất Tổ dân phố 1 chưa thực hiện được.

- Công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động được quan tâm, đẩy mạnh. Tuy nhiên, người dân đăng ký tham gia xuất khẩu lao động còn hạn chế, với tâm lý ngại đi xa làm ăn.

IV. Nhiệm vụ Quý II năm 2019

 Thẩm định và phê duyệt Phương án bồi thường về đất, tài sản trên đất của các công trình dự án; tập trung giải quyết các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn.

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và dự án. Hướng dẫn các hoạt động Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6.

Tiếp tục triển khai các hoạt động các mô hình chăm sóc SKSS - KHHGĐ, đề án tại các xã, thị trấn và đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên đối với các thôn đã vi phạm; tiếp tục triển khai đưa chính sách Dân số - KHHGĐ vào quy ước, hương ước làng thôn văn hóa. Tập trung chỉ đạo hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4 năm 2019 theo kế hoạch.

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; kế hoạch cập nhật Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2019; kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2019, Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019; tăng cường tuyên truyền, vận động lao động tham gia đi làm việc có hợp đồng tại các nước. Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 thuộc Chương mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2016 - 2020.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.694.960
Truy cập hiện tại 1.263