Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2020
False 9048Ngày cập nhật 19/03/2020

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2020

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2020 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của UBND huyện về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

- Ban hành các Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2020 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020; Kế hoạch số 11/KH- UBND ngày 10/01/2020 về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2020.

Thông qua các Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2019

1. Đất đai

          - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện; Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông; Thông báo hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cụ thể cho từng công trình, dự án trên địa bàn huyện.

- Giá đất: Lập kế hoạch đề nghị định giá đất cụ thể năm 2020.

- Thu hồi đất  (35,2 m2) để thực hiện các công trình/dự án và thu hồi 301,9 m2 đất/03 hộ tự nguyện trả lại đất.

- Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong kế hoạch sử dụng đẩ nưm 2020 trên địa bàn huyện.Thẩm định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 12 hồ sơ xin phép/1.087 m2.

- Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng các Công trình: Đấu nối đường dây 35KV thủy điện Thượng Nhật vào hệ thống điện Quốc gia qua địa phận xã Hương Hòa (Đợt 2).

- Thẩm tra hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ (gọi tắt là Giấy chứng nhận) với tỷ lệ toàn huyện tính đến 15/3/2020 là: Tỷ lệ cấp giấy lần đầu đạt 97,36% và tỷ lệ % số GCN đã cấp đổi đạt 60,59%.

- Trong quý I, không có hồ sơ tranh chấp đất đai nào phát sinh, tuy nhiên đã tham mưu, phối hợp giải quyết 05 đơn kiến nghị về đất đai (04 đơn đã giải quyết và 01 đơn đang giải quyết).

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận Thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh.

- Báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020” trên địa bàn huyện; Rà soát công tác QLNN về đất đai đối với các cơ sở tôn giá; Tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.911 hộ, với tổng số dân là 28.358 người, trong đó dân tộc thiểu số 13.158 người (chiếm 46,40%).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.383 người, trong đó: Nữ 7.396 người, chiếm 48,06 %. Thành thị 1.983 lao động, nông thôn 13.400 lao động. Đã qua đào tạo 6.488 người, chiếm 42,18%.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.383 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.707 người chiếm 56,6 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.125 người chiếm 13,81%; Dịch vụ: 4.551 người chiếm 29,58 %.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 310 người đang làm việc ổn định.

- Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 47 lao động với tổng số tiền giải ngân là 2.205 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm hỗ trợ 14 lao động vay vốn với số tiền giải ngân 585 triệu đồng;

+ Vốn từ giải quyết việc làm của tỉnh hỗ trợ 23 lao động vay vốn vốn với số tiền giải ngân 1.105 triệu đồng;

+ Vốn từ giải quyết việc làm của huyện hỗ trợ 10 lao động vay vốn với số tiền giải ngân 515 triệu đồng (bao gồm 15 triệu xoay vòng vốn).

Thông qua vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho người lao động hoặc mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền 03 địa điểm với 110 người tham gia tư vấn. Trong năm có 02 lao động  tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

III. Nhiệm vụ Quý II năm 2020

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kết luận Thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh.

- Triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kiểm tra của các Đoàn kiểm tra môi trường/khoáng sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện ước đạt 95%.

- Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng sự kiện: Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng Thế giới 23/3; Ngày Môi trường thế giới 05/6.

- Thẩm định các TTHC về đất đai, môi trường.

- Báo cáo: Kiểm kê đất đai năm 2019; Tình hình QLNN về đất đai/môi trường 6 tháng đầu năm.

- Tiếp tục tham mưu xử lý khối lượng cát, sạn trái phép (xã Hương Phú).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.697.296
Truy cập hiện tại 2.651