Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2020
False 7130Ngày cập nhật 18/03/2020

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2020

 

            Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2020 với nội dung như sau:

          I. Công tác triển khai thực hiện

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg.

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/12/2019 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 và Kế hoạch số 09/KH-BCĐVSATTP ngày 31/12/2019  của Ban Chỉ đạo VSATTP về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện (theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện); thực hiện kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện từ ngày 06/01/2020 - 08/01/2020.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: Tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1 Lĩnh vực Y tế

          Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 12. Trong đó:

          -  Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 01  

          -  Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 11                  

          Kết quả thanh tra, kiểm tra ngành Y tế:

          - Tổng số cơ sở được kiểm tra: 188 cơ sở

          - Tổng số cơ sở đạt: 159 cơ sở; tỷ lệ đạt 84,6%

- Tổng số cơ sở vi phạm: 29 cơ sở; chiếm tỷ lệ 15,4 %. Trong đó:

          + Số cơ sở vi phạm bị xử lý (tiêu hủy sản phẩm): 05 cơ sở; chiếm tỷ lệ 2,7%

          Số sản phẩm bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng và hàng kém chất lượng bao gồm: Sữa chua (04 hộp), bánh mì ngọt (18 cái), bánh mì tươi (5 cái), oishi (4 gói), bánh pía (2 gói), nước ngọt (1 chai), cà phê (6 gói), nước mắm (5 chai), cháo (01 gói), đậu phộng tẩm (3 gói), miến (1 gói), sữa hộp (4 hộp).

          + Vi phạm khác (nhắc nhỡ): 24 cơ sở; chiếm tỷ lệ 12,8%.

- Công tác lấy mẫu kiểm nghiệm (Xét nghiệm nhanh): 09 cơ sở; kết quả đạt.

1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

          - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020.

          1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020.

2. Môi trường

- Chỉ đạo việc phát động tổng VSMT Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020; hướng dẫn đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán; đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (theo Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh);  đề xuất, hướng dẫn giải pháp thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilong khó phân hủy; tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật tại trụ sở liên cơ quan 1; tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn.

- Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH năm 2020; Quyết định kiện toàn Tổ nghiệm thu khối lượng vận chuyển và xử lý chôn lấp CTRSH trên địa bàn huyện Nam Đông năm 2020; Thông báo Lịch trình vận chuyển CTRSH năm 2020 và thời gian tăng chuyến trong dịp đón Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; Nghiệm thu khối lượng vận chuyển rác Quý IV/2019 và tháng 01, 02/2020; Đề xuất dự án kêu gọi viện trợ NGO giai đoạn 2020-2025 (phân loại rác).

- Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thực hiện Bộ tiêu chí “Xanh - Sạch - Sáng” các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020; Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật BVMT và hoạt động khoáng sản năm 2020.

- Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2019; tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt; kết quả thẩm tra tình hình thực hiện tiêu chí 17 về nông thôn mới xã Thượng Lộ; Kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị của ông Hoàng Hóa (lần 3) phản ánh về ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư.

- Theo dõi, giám sát hoạt động vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt.

III. Tồn tại và hạn chế

- Các cơ sở vi phạm chủ yếu là về trang phục cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm (không mang găng tay, không có trang phục bảo hộ....); vệ sinh môi trường nơi sản suất chưa đảm bảo; một số cơ sở kinh doanh vi phạm hàng hóa hết hạn sử dụng do trong quá trình bảo quản không kiểm tra thường xuyên.

- Công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở sản xuất chế biến theo mùa vụ, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố gặp rất nhiều khó khăn. Việc xử lý vi phạm với các đối tượng này còn hạn chế, chủ yếu là cảnh cáo, nhắc nhở, chưa nghiêm khắc, thiếu tính răng đe.

- Ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, người kinh doanh thực phẩm chưa cao, người tiêu dùng thực phẩm theo thói quen.

- Thủ tục hành chính phân cấp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng mới chỉ cấp tỉnh, cấp huyện chưa phân cấp gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện TTHC cấp huyện.

IV. Nhiệm vụ Quý II năm 2020

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn phòng, chống bệnh lây qua đường thực phẩm như: Tiêu chảy cấp, thương hàn, tay chân miệng, ngộ độc thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng.

- Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2020. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP trong tháng hành động.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kết luận Thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh. Triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kiểm tra của các Đoàn kiểm tra môi trường/khoáng sản. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện ước đạt 95%. Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng sự kiện: Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng Thế giới 23/3; Ngày Môi trường thế giới 05/6. Thẩm định các TTHC về đất đai, môi trường. Báo cáo Kiểm kê đất đai năm 2019; Tình hình QLNN về đất đai/môi trường 6 tháng đầu năm. Tiếp tục tham mưu xử lý khối lượng cát, sạn trái phép (xã Hương Phú).

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 của UBND huyện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.005
Truy cập hiện tại 1.286