Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Về đất đai, dân số, lao động năm 2019 và Kế hoạch thực hiện năm 2020
False 9519Ngày cập nhật 08/01/2020

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động năm 2019 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về việc “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019; Kế hoạch số 19/KH- UBND ngày 17/01/2019 của UBND huyện về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện về khảo sát cung lao động và nhu cầu học nghề năm 2019.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động năm 2019

1. Đất đai

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông; đã đưa khoảng 0,52 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng. Công bố công khai bổ sung kế hoạch SDĐ năm 2019 của huyện Nam Đông. Phê duyệt đề cương và dự toán Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện.

- Thu hồi đất để thực hiện các công trình/dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã với tổng diện tích thu hồi là 23ha/10 công trình. Thu hồi 2,37 ha/11 hộ tự nguyện trả lại đất.

- Thẩm định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 37 hồ sơ xin phép/4.022,8 m2.

- Thẩm tra hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ (gọi tắt là Giấy chứng nhận). Trong đó, cấp mới tính đến 30/11/2019 là: 96,21%, ước thực hiện đến 31/12/2019 là 96,5%; cấp đổi 60,19%, ước thực hiện đến 31/12/2019 là 60%.

- Tăng cường công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện 08 công trình/208 hộ/10,2 tỷ.

- Trong năm, không có hồ sơ tranh chấp đất đai nào phát sinh, tuy nhiên đã tham mưu, phối hợp giải quyết 18 đơn kiến nghị về đất đai, không có đơn nào tồn đọng.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.911 hộ, với tổng số dân là 28.358 người, trong đó dân tộc thiểu số 13.158 người (chiếm 46,40%).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.383 người, trong đó: Nữ 7.396 người, chiếm 48,06 %. Thành thị 1.983 lao động, nông thôn 13.400 lao động. Đã qua đào tạo 6.488 người, chiếm 42,18%.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.383 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.707 người chiếm 56,06 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.125 người chiếm 13,81%; Dịch vụ: 4.551 người chiếm 29,58 %.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 294 người đang làm việc ổn định, đang mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng thêm 300 công nhân làm việc.

- Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình 120: Quỹ cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một chương trình đã tham gia vào việc tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vốn vay được sử dụng vào việc sau: Mua sắm nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh; Từ đầu năm đến nay Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 102 hộ, giải quyết được 102 lao động, giải ngân 5,3 tỷ đồng.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Công tác xuất khẩu lao động bằng nhiều hình thức tuyên truyền tuyển dụng; Phối hợp các xã, thị trấn, với các Công ty được Sở Lao động- TB&XH tỉnh thẩm định đơn hàng: Như công ty CPTM Tam Quy; Công ty CP đầu tư nhân lực số 01 Hà Nội; Công ty CP kết nối nhân lực Việt; Công ty CP đào tạo và phát triển công nghiệp Hà Nội tại Đà Nẵng; Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Quinn Hà Nội; Công ty CP đầu tư TM Quốc tế Vinasem Việt Nam; Công ty CP phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC; Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực Haui; Công ty TNHH Thương mại và nhân lực quốc tế FLC. Từ đầu năm đã có 21 người lao động sang làm việc và học tập tại Nhật bản (trong đó có 06 người đi du học). Ngoài ra, hiện có 24 người đang học tiến và hoàn tất các thủ tục để đi XKLĐ.

III. Kế hoạch thực hiện năm 2020

Gắn việc phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, sinh thái; chống ô nhiễm, suy thoái môi trường; tăng cường quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản; tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy, từng bước chống sạt lở ven khe suối; thường xuyên quan tâm công tác vệ sinh, môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phấn đấu đạt tỷ lệ cấp mới đạt 98%. Tăng cường xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích quy định; làm tốt công tác công tác giải phóng mặt bằng; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; chú trọng công tác phòng chống các dịch bệnh tại địa phương, tập trung các nguồn lực để dập dịch sốt xuất huyết trên địa bàn không để phát sinh thêm; nâng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng; các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu giảm hộ nghèo còn 4,65%; chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm nhất là công tác xuất khẩu lao động, phấn đấu đưa 40 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Tranh thủ vốn từ các chương trình dự án, các tổ chức để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và các chương trình, chính sách khác liên quan...

Triển khai thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động năm 2019 và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của UBND huyện./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.973
Truy cập hiện tại 1.848