Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
False 11847Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, UBND huyện đã ban hành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác của UBND huyện được triển khai theo đúng tiến độ. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế - xã hội năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) đạt 102% kế hoạch, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Công nghiệp - Xây dựng đạt 105,1% kế hoạch năm, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

+ Nông - lâm - ngư nghiệp đạt 99,4% kế hoạch năm, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

+ Dịch vụ đạt 100,8% kế hoạch năm, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

- Thu nhập bình quân đầu người: 35,3 triệu đồng (Kế hoạch năm là 33,8 triệu đồng).

- Tổng sản lượng lương thực có hạt là 4.240 tấn, đạt 94,2% kế hoạch năm, bằng 93,2% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn là 450 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 40,9 tỷ đồng, đạt 159,1% kế hoạch năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

2. Chỉ tiêu xã hội

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1,87% (Kế hoạch năm là 1,48%).

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia: 5,41% (Kế hoạch năm là 6,36%)

- Đào tạo lao động là 564 người (Kế hoạch năm là 500 người).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 10,4% (Kế hoạch năm là 10,5%).

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 94,65% (Kế hoạch năm là 94%).

- Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là 17,28% (Kế hoạch năm là 15%).

3. Chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 94% (Kế hoạch năm là 93,5%).

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch là 47,4% (Kế hoạch năm là 74,1%).

- Tỷ lệ độ che phủ rừng là 83,4% (Kế hoạch năm là 83,4%).

4. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

Xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới (Kế hoạch là phấn đấu 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới)

Như vậy, 15 chỉ tiêu mà HĐND huyện đề ra có 3 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đó là: tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, tổng sản lượng lương thực có hạt và tỷ lệ hộ dùng nước sạch.

Nội dung chi tiết báo cáo đánh giá có văn bản điện tử đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.874
Truy cập hiện tại 2.407