Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
False 10531Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác của UBND huyện được triển khai theo đúng tiến độ. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) đạt 75% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Công nghiệp - Xây dựng đạt 72,2% kế hoạch năm, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

+ Nông - lâm - ngư nghiệp đạt 77,9% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

+ Dịch vụ đạt 75,6% kế hoạch năm, tăng 21,9% so với cùng kỳ.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt là 4.208 tấn, đạt 93,5% kế hoạch năm, bằng 92,5% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn là 325 tỷ đồng, đạt 79,1% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 19 tỷ đồng, đạt 73,9% kế hoạch năm, bằng 95% so với cùng kỳ.

2. Chỉ tiêu xã hội

- Đào tạo lao động là 422 người (Kế hoạch năm là 500 người).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 10,4% (Kế hoạch năm là 10,5%).

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 94% (Kế hoạch năm là 94%).

- Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là 16,67% (Kế hoạch năm là 15%).

3. Chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 94% (Kế hoạch năm là 93,5%).

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch là 52% (Kế hoạch năm là 74,1%).

- Tỷ lệ độ che phủ rừng là 83,3% (Kế hoạch năm là 83,4%).

Riêng các chỉ tiêu khác: Tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, xây dựng nông thôn mới đến cuối năm mới cập nhật và đánh giá.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.043
Truy cập hiện tại 1.890