Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2019
False 10374Ngày cập nhật 03/07/2019

BÁO CÁO

 Về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2019

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2019 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của UBND huyện về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/01/2019 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019; Kế hoạch 19/KH- UBND ngày 17/01/2019 về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28/3/2019 của UBND huyện về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ban hành Phương án số 5/PA-UBND ngày 26/06/2019 về việc đề xuất xây dựng Bảng giá đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (giai đoạn 2020-2024); Công văn số 503/UBND-TNMT ngày 11/06/2019 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác VSMT trong phòng chống dịch tả Châu Phi; …

Ban hành Công văn số 558/UBND-LĐTBXH ngày 25/6/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách ASXH giai đoạn 2012-2020; Công văn số 556/UBND-LĐTBXH ngày 25/6/2019 về việc báo cáo số liệu phục vụ công tác kiểm toán Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018; Công văn số 557/UBND-LĐTBXH ngày 25/6/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2011-2020; …

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2019

1. Đất đai

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Căn cứ theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông; đã đưa khoảng 0,52 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng.

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện không có trường hợp giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích đất ở của 07 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 1.099,4 m2.

- Giá đất: Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho UBND huyện thực hiện xây dựng Phương án giá đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện.

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Trên địa bàn huyện đã thực hiện thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án, trong đó có một số dự án lớn như: Đường La Sơn – Nam Đông (giai đoạn 2), đường La Sơn – Tuý Loan (giai đoạn 2). Tổng diện tích đất đã có quyết định thu hồi là 2,41 ha với 61 hộ gia đình, cá nhân; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 1.405,81 triệu đồng với 95 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng

* Kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trước đến nay:

Tính đến ngày 30/5/2019 UBND huyện đã cấp mới được 19.274 giấy chứng nhận với diện tích 17.519,4ha, đạt tỷ lệ 96,20% diện tích cần cấp. Trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 10.772 giấy với diện tích 4.287,89 ha;

- Đất lâm nghiệp: 3.538 giấy với diện tích 12.368,65 ha;

- Đất ở nông thôn: 4.153 giấy với diện tích 776,03 ha;

- Đất ở đô thị: 811 giấy với diện tích 86,82 ha.

Hiện nay, còn một số trường hợp còn tồn đọng chưa thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu do phải lập thủ tục thừa kế nhưng do hộ gia đình chưa phân chia được thừa kế; một số hộ không kê khai, đăng ký theo quy định nên chưa lập thủ tục để cấp Giấy chứng nhận.

* Tình hình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Tính đến ngày 30/5/2019 UBND huyện đã cấp đổi được 4.815 giấy chứng nhận với diện tích 757,0 ha đạt tỷ lệ 53,76% số giấy cần cấp đổi. Trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 2.334 giấy với diện tích 366,03 ha;

- Đất ở nông thôn: 2.079 giấy với diện tích 365,96 ha;

- Đất ở đô thị: 402 giấy với diện tích 25.01 ha.

Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát hồ sơ cần cấp giấy các loại đất trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai:

+ Về thanh tra: Đã thực hiện 02 cuộc thanh tra. Bao gồm: Thanh tra việc giao đất và tình hình sử dụng đất của 11 hộ dân tại xã Hương Lộc và Thanh tra việc quản lý, sử dụng và đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất khu vực Sân vận động Mụ Nằm và các hộ liền kề.

+ Về giải quyết tranh chấp đất đai: Không xảy ra trường hợp tranh chấp về đất đai.

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo đất đai: Không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo về đất đai.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.755 hộ, với tổng số dân là 28.267 người, trong đó dân tộc thiểu số 12.268 người (chiếm 43,40%); số người sinh trong quý là 80 người (nữ 34), sinh con thứ trở lên là 15 người.

3. Lao động

Lực lượng lao động của địa phương 15.226 người, trong đó: Nữ 7.308 người, chiếm 47,99%. Thành thị 2.017 lao động, nông thôn 13.209 lao động. Đã qua đào tạo 6.298 người, chiếm 41,36%. Số người đang làm việc và có nhu cầu làm việc 15.181 người. Lao động thất nghiệp (chưa có việc làm ổn định) 50 người.

Số người có việc làm trong độ tuổi lao động: 15.163 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.768 người chiếm 57,82%; Công nghiệp XD -GTVT: 1.820 người chiếm 12,00%; Dịch vụ: 4.575 người chiếm 30,17%.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 280 người đang làm việc ổn định, đang mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng thêm 200 công nhân làm việc.

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình 120: Quỹ cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một chương trình đã tham gia vào việc tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vốn vay được sử dụng vào việc sau: Mua sắm nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh; Từ đầu năm nay đến 21/6/2019 Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 36 hộ, giải quyết được 36 lao động, giải ngân 1,67 tỷ đồng.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Công tác xuất khẩu lao động được UBND huyện triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền, tuyển dụng. Phối hợp các xã, thị trấn, với các Công ty được Sở Lao động- TB&XH tỉnh thẩm định đơn hàng: Như công ty CPTM Tam Quy; Công ty CP đầu tư nhân lực số 01 Hà Nội; Công ty CP kết nối nhân lực Việt; Công ty CP đào tạo và phát triển công nghiệp Hà Nội tại Đà Nẵng; Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Quinn Hà Nội; Công ty CP đầu tư TM Quốc tế Vinasem Việt Nam; Công ty CP phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC; Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực Haui; Công ty TNHH Thương mại và nhân lực quốc tế FLC. Trong 6 tháng đầu năm đã có 05 lao động sang làm việc tại Nhật bản.

III. Tồn tại và hạn chế

Trong thời gian qua có nhiều biến động về đất đai như xây dựng đường giao thông, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện...nhưng khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các chủ đầu tư không thu hồi Giấy chứng nhận của các hộ gia đình, cá nhân để chuyển cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý biến động nên gây rất nhiều khó khăn trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, một số hộ gia đình không đăng ký, chỉnh lý biến động khi có thay đổi về ranh giới thửa đất.

Một số hồ sơ cấp đổi phải lập thủ tục thừa kế theo quy định, tuy nhiên hộ gia đình chưa phân chia thừa kế hoặc không đăng ký kê khai. Hồ sơ cấp đổi chưa được đăng ký kê khai hoặc đăng ký kê khai nhưng không giao nộp Giấy CNQSDĐ ( đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm) do mất Giấy CNQSDĐ nên không có cơ sở để đối chiếu.

Một số người dân ít quan tâm đến quyền lợi của mình trong việc cấp đổi Giấy chứng nhận nên không giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND xã để lập hồ sơ, xác định vị trí thửa đất đang sử dụng.

Trong quá trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đơn vị tư vấn đã đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình đang sử dụng. Do đó, việc đối chiếu hình thể cũng như chủ sử dụng giữa Giấy chứng nhận đã cấp và thực tế rất khó khăn do có biến động, phải tiến hành xác minh, thẩm tra hồ sơ; phải hoàn thiện lại hồ sơ đo đạc đối với đất nông nghiệp (đất trồng lúa) do quy chủ không đúng nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Thời điểm lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trước đây khi cấp đã trừ bỏ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, hoặc quy hoạch lộ giới nên diện tích công nhận nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở theo quy định UBND tỉnh.

Diện tích thửa đất có biến động tăng lớn (trên 50%) nên cần phải rà soát và kiểm tra lại hiện trạng, thời điểm sử dụng đất. Bên cạnh đó một số thửa đất lại biến động giảm lớn đồng thời lại thay đổi hình thể.

Một số cán bộ địa chính của các xã, thị trấn luân chuyển qua các địa bàn mới nên việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù đã có cơ chế, chính sách theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Đề án số 03/ĐA-UBND của UBND huyện, nhưng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người học thấp so với biến động giá cả, chưa có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho hộ cận nghèo, hộ lao động nông thôn khác khi tham gia học nghề.

Thiết bị để đào tạo ngành may hiện nay đã khấu hao hết giá trị sử dụng và không còn phù hợp (lạc hậu) nên lao động được đào tạo ngành may công nghiệp chưa đáp ứng dược yêu cầu của đơn vị tuyển dụng (do khi vào làm việc tại các doanh nghiệp thiết bị máy móc hiện đại nên người lao động còn nhiều lúng túng).

Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 không chủ động, phụ thuộc vào Kế hoạch kinh phí của TW và của Tỉnh một số năm không đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo nghề tại địa phương.

Một số Cấp ủy và chính quyền địa phương chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

IV. Nhiệm vụ Quý III năm 2019

Thông qua Phương án giá đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn huyện. Thẩm định hồ sơ chuyển mục đích, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ; phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất để GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Thường xuyên theo dõi hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn huyện.

Phối hợp với UBND các xã và Trung tâm GDNN- HNDN và các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân về vai trò, tầm quan trọng, sự tham gia đào tạo nghề vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm và giảm nghèo địa phương.

Phấn đấu mỗi năm đào tạo 500 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện lên 42% đến năm 2020 và lên 45% vào năm 2025.

Điều tra, rà soát nguồn lực lao động; báo cáo kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; phối hợp với Quỹ Phuc Fon bàn giao 03 nhà mái ấm tình thương tại xã Thượng Long, Thượng Quảng, thị trấn Khe Tre.

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh trường THCS - DTNT huyện.

Hướng dẫn, theo dõi các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019); Bế mạc lớp truyền dạy cồng chiêng tại xã Hương Hữu; tổ chức luyện tập tham gia Hội thi gia đình thể thao cấp tỉnh.

Tổ chức sự kiện Nét đẹp văn hóa - con người huyện Nam Đông năm 2019. Phối hợp mở lớp dạy kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho đội ngũ công chức văn hóa các xã, thị trấn và người dân tại xã Thượng Lộ.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2019./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.960
Truy cập hiện tại 1.847