Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án khoa học công nghệ năm 2020 trên địa bàn huyện
False 7480Ngày cập nhật 25/09/2020
Mẫu nhản hiệu

Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30/12/020 của UBND huyện về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2019: Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Nam Đông” cho các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến trên địabàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 30/12/2019 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện về thực hiện dự án KHCN cấp cơ sở.

1. Tên dự án: Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Nam Đông” cho các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Cấp quản lý: Cấp cơ sở

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Nam Đông.

4. Chủ nhiệm dự án: Lê Văn Quang.

5. Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2021.

6. Nội dung:  Điều tra, khảo sát sơ bộ vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp (nông sản) và các sản phẩm chế biến từ nông sản trên địa bàn huyện Nam Đông để xây dựng hệ thống các công cụ phục vụ đăng ký bảo hộ và quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Nam Đông;

  Xác định tổ chức chứng nhận – đồng thời là chủ sở hữu NHCN;

  Xác định các tiêu chí cần chứng nhận của nhãn hiệu Nam Đông;

  Xây dựng bộ tài liệu phục vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận:

  - Xây dựng Bộ tiêu chí chứng nhận cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Nam Đông (Nguồn gốc địa lý, chất lượng đặc thù, đặc tính khác…)

  - Thiết kế, thống nhất lựa chọn mẫu nhãn hiệu chứng nhận;

Thời gian thực hiện

  - Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

  - Lập bản đồ vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận theo quy định

  - Xin phép sử dụng địa danh;

  Nộp và theo đuổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận;

  Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ quản lý, sữ dụng nhãn hiệu chứng nhận cho tổ chức quản lý và các tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến và kinh doanh hàng nông sản mang NHCN;

  Công bố nhãn hiệu chứng nhận và cấp quyền sử dụng NHCN cho các tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến hàng nông sản trên địa bàn (Hỗ trợ in tem, nhãn sản phẩm mang NHCN cho một số cơ sở được cấp quyền sử dụng NHCN);

  Quảng bá nhãn hiệu chứng nhận (in ấn pano quảng bá, xây dựng phim truyền hình quảng bá NHCN);

  Tổng kết, nghiệm thu dự án,

 

 

 

Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.154