Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Ổi Lê tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
False 14276Ngày cập nhật 29/10/2019
Trồng thử nghiệm dự án Ổi Lê xen ghép tại xã Thượng Long

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Nam Đông ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp cơ sở năm 2018: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Ổi Lê tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”

 

1. Tên dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Ổi Lê tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Cấp quản lý: UBND huyện Nam Đông.

3. Đơn vị chủ trì: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông

4. Thời gian thực hiện dự án: 22 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020.

5. Tổng kinh phí thực hiện dự án:  137.879.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng./.)

 - Trong đó nguồn kinh phí: - Ngân sách sự nghiệp KHCN: 86.330.000 đồng.

                                             - Vốn khác: 51.549.000 đồng.

 6. Mục tiêu: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến tình hình sản xuất vườn nhằm nâng cao đời sống cho người nông dân góp phần phát triển nông thôn mới và ổn định an ninh quốc phòng huyện miền núi Nam Đông. Trồng thử nghiệm 1 ha cây Ổi Lê để đánh giá tính thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và hiệu quả kinh tế tại địa bàn huyện Nam Đông.

7. Địa điểm triển khai dự án: Xã Thượng Long, Hương Lộc, Hương Phú huyện Nam Đông

8. Tiến độ thực hiện: Hiện nay dự án đang trong quá trình triển khai. Qua kiểm tra, cây Ổi Lê phát triển tương đối ổn định và đang cho trái vụ đầu. Tại xã Thượng Long cây ổi được trồng xen ghép với cây Dứa và Bưởi, phát triển tương đối tốt dự kiến cuối năm 2019 sẽ cho ra trái vụ đầu.

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.180