Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
False 15788Ngày cập nhật 24/02/2021
Rừng trồng xã Thượng Quảng

  Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021. Nghị định này bãi bỏ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; các khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

      Trên cơ sở Công văn số 148/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phổ biến nội dung của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020, ngày 19/11/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

      - Tổ chức phổ biến nội dung của Nghị định đến các cơ quan, đơn vị và đối tượng có liên quan; yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/01/2021.

      - Rà soát, tham mưu ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo đồng bộ trong quá trình thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.791
Truy cập hiện tại 5.795