Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Từ 01/12/2020, thêm điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
False 16023Ngày cập nhật 10/10/2020

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5 Nghị định này quy định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gồm 06 điều kiện (trước đây chỉ cần 03 điều kiện):

Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

- Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý Nhà nước;

- Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành);

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Riêng đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài cần bảo đảm phù hợp chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và nước sở tại về việc thành lập và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.211
Truy cập hiện tại 3.852