Tìm kiếm
Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
False 5919Ngày cập nhật 06/03/2020

05 điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài

Đây là nội dung mới được Chính phủ hướng dẫn tại Nghị định 16/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 03/02/2020.

Theo quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam, người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, người xin nhập quốc tịch Việt Nam thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây thì được coi là trường hợp đặc biệt và được trình Chủ tịch nước xem xét việc cho nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài:

Thứ nhất, có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Thứ hai, có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ ba, việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.

Thứ tư, việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng.

Thứ năm, không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 78/2009/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA, Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA, Nghị định 97/2014/NĐ-CP.

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.538.664
Truy cập hiện tại 4.319