Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thi hành Luật Cư trú
False 6240Ngày cập nhật 18/07/2021

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai, thi hành Luật cư trú và các Thông tư, Quy định chi tiết thi hành Luật.

 

Thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú; Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Để việc triển khai thi hành Luật Cư trú và các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý cư trú; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân về cư trú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, địa phương mình; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, cấp huyện, cấp xã chỉ đạo sử dụng các hình thức, nội dung phù hợp thiết thực để thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Luật Cư trú để mọi tầng lớp nhân dân nắm, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành; Sở Thông tin và truyền thông có giải pháp tăng cường tuyên truyền Luật Cư trú trên nền tảng số (Zalo, Facebook, HueS…).

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có nội dung liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp Công an tỉnh, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, xã hội - Bộ Công an, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 20/02/2021 về nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan phục vụ kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp, giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, giấy tờ xác nhận đủ diện tích nhà ở đăng ký thường trú và giấy tờ xác nhận các điều kiện để đăng ký thường trú cho công dân như xác nhận về việc sử dụng phương tiện vào mục đích để ở, xác nhận về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn… theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú năm 2020.

5. Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định kinh phí triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Cư trú.

7. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Tờ trình UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú; Rà soát, đánh giá, bảo đảm nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật về cư trú và dữ liệu dân cư làm công tác đăng ký, quản lý cư trú đáp ứng yêu cầu thực hiện đăng ký cư trú theo phương thức mới gắn với quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và tập hợp kết quả báo cáo Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.776.073
Truy cập hiện tại 3.485