Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021
False 9735Ngày cập nhật 05/05/2021

     Ngày 28/4/2021 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo số 06/BC-ĐGS về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo.

    Theo đó, 5 năm thực hiện Nghị quyết 01 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo. Đến nay, UBND huyện đã thực hiện khá tốt các chỉ tiêu đề ra, đa số đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết. Tuy nhiên, vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt là: chỉ tiêu đào tạo chứng chỉ tiếng Cơ tu (phấn đấu cuối năm 2021 đạt kế hoạch) và chỉ tiêu khó đạt được đó là: chỉ tiêu tinh giảm biên chế (vì hiện nay biên chế các đơn vị rất mỏng, không có người để làm việc). Đối với cấp xã, chỉ tiêu điều động công chức địa chính từ xã này sang xã khác, còn nhiều bất cập (tiếp nhận địa hình mới gặp khó khăn,…)

    Kiến nghị của đoàn, đối với UBND huyện: tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; chỉ đạo các ngành thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện đến khi đề án kết thúc; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với quy hoạch, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và mang tính chiến lược lâu dài; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã như: Tăng cường mở các lớp tập huấn về lĩnh vực công nghệ thông tin; mở lớp rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỷ năng nghiên cứu văn bản.... Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị cho phòng tiếp nhận và trả kết quả đối với các xã còn thiếu, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương. Về luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức cần đánh giá chất lượng công chức, viên chức trước khi chuyển đổi vị trí công tác mới, đảm bảo phù hợp; cần xem xét sắp xếp lại các vị trí cấp xã đảm bảo phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cơ quan. Chỉ đạo phòng Nội vụ tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo Nghị quyết của HĐND huyện và đề án của UBND huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đến khi kết thúc đề án. Thường xuyên tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ sở.

     Đối với các xã: Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện đề ra. Thường trực HĐND các xã, thị trấn phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện tốt công việc của cấp mình theo quy định của Luật; tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện tại địa phương. UBND các xã, thị trấn hàng năm phải quan tâm xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ, công chức để đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đội ngũ cán bộ kế cận sau này./.

 

Vương Thị Thiện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.041
Truy cập hiện tại 7.496