Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII
False 13830Ngày cập nhật 13/07/2020

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tải kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII.

Những nội dung liên quan đến huyện Nam Đông:

VIII. CỬ TRI HUYỆN NAM ĐÔNG

84. Hiện nay trên địa bàn huyện Nam Đông nhiều tuyến dây điện chạy
ngang nóc nhà của một số hộ dân không đảm bảo an toàn cho đời sống sinh hoạt
và tính mạng nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện lực rà soát, quy hoạch
lại một số tuyến điện, xây dựng lộ trình di dời, thay mới để bà con yên tâm sinh
hoạt và sản xuất.

Trả lời:
Qua kiểm tra, tại thôn Ria Hố xã Thượng Lộc có 06 vị trí cột (từ vị trí cột
23/8÷23/13 thuộc XT 473 TG Nam Đông) nằm trong đất vườn và gần nhà dân.
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã đưa vào kế hoạch thực hiện cuối năm 2020.

85. Nhiều hộ dân ở các xã: Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Lộ, Thượng
Quảng, Thượng Long thiếu đất sản xuất, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo
thu hồi một số diện tích rừng nghèo, rừng bìm do Ban Quản lý rừng phòng hộ và
Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao la quản lý để giao lại cho các hộ dân các xã thiếu
đất sản xuất.

Trả lời:
Hiện nay, UBND tỉnh đã có các Kết luận thanh tra số 254/KL-UBND,
255/KL-UBND ngày 30/7/2019, số 259/KL-UBND ngày 31/7/2019, số 269/KLUBND, số 270/KL-UBND, số 271/KL-UBND ngày 02/8/2019 về việc quản lý,
sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các huyện, thị xã và các Kết luận thanh tra
số 114/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 115/KL-UBND ngày 26/3/2020, số
116/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 117/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 119/KLUBND ngày 26/3/2020, số 120/KL-UBND ngày 26/3/2020 về việc quản lý và
sử dụng đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ.
Đồng thời, hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
đang tham mưu ban hành Quyết định về quy định quản lý, sử dụng đất lâm
nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một
thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản
lý trên địa bàn tỉnh.
Do đó, trong quá trình các đơn vị và địa phương thực hiện các Kết luận
thanh tra nói trên và quy định của tỉnh, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên
và Môi trường và các ngành, UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi diện tích đất lâm

nghiệp giao cho các địa phương quản lý để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất
đối với các hộ gia đình cá nhân theo quy định.

86. Thực hiện Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của
UBND tỉnh, thời gian qua các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện thu tiền dịch vụ
thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, tuy nhiên huyện Nam Đông
là huyện miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, huyện có nhiều hộ
chính sách, hộ nghèo. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét miễn thu phí vệ sinh môi
trường cho các hộ dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trả lời:
Với mục tiêu thực hiện chủ trương chung là các tổ chức, hộ gia đình và cá
nhân có xả rác thải ra môi trường thì phải trả chi phí cho công tác thu gom, xử
lý. Theo quy định tại Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của
UBND tỉnh về quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh
hoạt trên địa bàn tỉnh thì phương án thu giá dịch vụ không quy định chế độ miễn
giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường.
Mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hiện nay chỉ đáp ứng
khoảng 50% chi phí; ngân sách nhà nước đang vừa bù lỗ chi chi phí thu gom
vận chuyển, vừa phải đảm bảo 100% chi phí xử lý, chôn lấp; định hướng đến
năm 2024 mức giá dịch vụ thu gom vận chuyển đảm bảo đáp ứng 100% chi phí
thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt. Hơn nữa, gia đình hộ nghèo, cận nghèo
đã được Nhà nước đảm bảo các chính sách như: hỗ trợ bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền
điện; miễn giảm học phí và các chính sách an sinh xã hội khác. Vì vậy, việc đề
nghị miễn giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt cho các xã, thôn đặc biệt khó
khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện là không hợp lý; không đảm bảo
tính công bằng.

87. Hiện nay trên địa bàn huyện công trình dự án Khu du lịch sinh thái
Thác Mơ và Khu du lịch Thác Trượt đang triển khai thi công, tuy nhiên tiến độ
thi công chậm, các hoạt động thi công đảm bảo ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh
thái của các điểm du lịch. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh liên
quan kiểm tra tiến độ thi công các công trình để sớm đưa vào khai thác nhằm
đưa ngành du lịch huyện Nam Đông phát triển, đồng thời có giải pháp thi công
bảo tồn hệ sinh thái ở các điểm du lịch.

Trả lời:
- Về dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Thác Mơ:
Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ do Công ty CP
Đầu tư và Dịch vụ Yeshue Eco đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương
đầu tư số 2877/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018, tiến độ thực hiện dự án giai đoạn
1 khởi công Quý I/2019, hoàn thành Quý II/2021. Dự án đã thi công hoàn thành
giai đoạn 1, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.
- Về dự án Khu du lịch sinh thái Thác Trượt:
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng thiên nhiên Thác Trượt do Công ty TNHH

MTV Đồng Tiến Phương làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ
trương đầu tư số 1569/QĐ-UBND, ngày 11/7/2017. Theo tiến độ được phê
duyệt, nhà đầu tư phải hoàn thành đưa dự án vào hoạt động quý II/2018. Đến
nay, dự án đã chậm tiến độ gần 02 năm.
Nguyên nhân chậm tiến độ ngoài lý do khó khăn trong công tác giải
phóng mặt bằng còn có nguyên nhân chủ quan do chủ đầu tư chưa thực sự quyết
tâm, không bố trí nhân lực trực tiếp thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư tại địa
bàn. Bên cạnh đó, do khó khăn trong công tác GPMB nên phạm vi, ranh giới,
diện tích khu vực dự án hiện nay có sự khác biệt so với quyết định chủ trương
đầu tư, vấn đề này dẫn đến có thể không còn phù hợp với các quy hoạch hiện
hành. Ngoài ra, theo ghi nhận của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 520/QĐ-
TTCP, ngày 26/7/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc
thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thăm dò, khai thác cát sỏi; quản
lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có đề nghị đưa dự án vào
diện thu hồi do vi phạm pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, đến nay Thanh tra
Chính phủ vẫn chưa ban hành kết luận chính thức; sau khi có Kết luận thanh tra,
trên cở sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, UBND
tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.169.165
Truy cập hiện tại 8.265