Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND huyện thông báo thành phần mời và thời gian tổ chức họp chiều 31/10/2019
False 16498Ngày cập nhật 29/10/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN NAM ĐÔNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  

   Số   34  /GM- HĐND                              Nam Đông, ngày  28  tháng  10  năm 2019

 

 

GIẤY MỜI

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp các Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2019.

I. Thành phần mời:

- Các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện;

- Trưởng, Phó 2 Ban HĐND huyện;

- Tổ Trưởng, Tổ Phó các tổ đại biểu HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Chuyên viên phụ trách.

II. Thời gian:  Lúc 14 giờ 00 ngày 31  tháng 10 năm 2019 (Chiều thứ 5)

III. Địa điểm: Phòng họp số 1 UBND huyện (Gác 3)

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc để tham dự họp./.

 

Nơi nhận:    

-Như thành phần mời;

-Lưu VT.

 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

                   Nguyễn Văn Hóa

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 18