Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện
False 14208Ngày cập nhật 11/09/2019

    Ngày 04/9/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết 01 về đề án “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021. Do Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, chủ trì cuộc họp.

 

 Qua nghe báo cáo kết quả giám sát của đoàn HĐND huyện, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế trong qua trình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện.  Thường trực HĐND huyện đi đến thống nhất một số kiến nghị, để xuất UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hoàn thành Nghị quyết HĐND huyện đề ra đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Đối với UBND huyện

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện. Thường xuyên đôn đốc các ngành, các địa phương bám sát Đề án để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với quy hoạch, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và mang tính chiến lược lâu dài; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã như: Tăng cường mở các lớp tập huấn về lĩnh vực công nghệ thông tin; mở lớp rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỷ năng nghiên cứu văn bản....; thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị cho phòng tiếp nhận và trả kết quả đối với các xã còn thiếu, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương; nâng cấp phòng làm việc ở một số xã đã xuống cấp như xã Thượng Nhật...

- Về luân chuyển cán bộ, cần đánh giá chất lượng công chức trước khi chuyển đổi vị trí công tác; cần xem xét xử lý một số trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tránh làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chỉ đạo phòng Nội vụ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của HĐND huyện và đề án của UBND huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

   - Thường xuyên tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ sở.

2. Đối với các xã

- Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ và Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện về nâng cao chất lượng CBCCVC giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo.

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện tốt công việc của cấp mình theo quy định của Luật; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện tại địa phương.

- UBND các xã phải chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết; quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, công chức để đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đội ngũ cán bộ kế cận sau này.

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.717