Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Trả lời vướng mắc trong thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo số 392/TB-VPCP
False 3580Ngày cập nhật 27/10/2023

Trả lời vướng mắc trong thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo số 392/TB-VPCP trả lời vướng mắc trong thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025

Trả lời ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương được phép áp dụng cơ chế chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách địa phương năm 2022 của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo như tinh thần Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội, trên cơ sở Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các CTMTQG từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao như sau:

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó khoản 5 Điều 2 quy định:

5. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ- UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023”.

Vì vậy, nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022) đề nghị các địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội.

 

 

Tập tin đính kèm:
Thị Bích
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 108