Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 18949Ngày cập nhật 16/04/2022

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

 

Phụ lục

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  33/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

Ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình giá

I

Dịch vụ hoạt động Khoa học và Công nghệ

 

 

1

Xúc tiến, tư vấn chuyển giao công nghệ

 

x

II

Dịch vụ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật)

 

 

2

Kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

x

III

Dịch vụ phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ (Bao gồm thông tin Khoa học và Công nghệ)

 

 

3

Tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ

 

x

4

Xuất bản bản tin Khoa học và Công nghệ

x

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 8.593